Mina sidor

Sortering och hämtning i din verksamhet

Se till att underlätta i din verksamhet så att den som rör sig där har möjlighet att göra rätt. När förpackningarna sorteras ur hushållsavfallet (restavfall och matavfall) slipper vi elda återvinningsbart material som plast och pappersförpackningar i kraftvärmeverket.

För att öka mängden utsorterat avfall behöver lägenheter och andra lokaler förses med goda möjligheter till sortering. Ju bättre möjligheterna för sortering är i lägenheterna och lokalerna, desto större sannolikhet är det att avfallet sorteras korrekt i det gemensamma avfallsutrymmet.

Så sorterar du

sopor.nu Länk till annan webbplats. kan du få information om hur ett specifikt avfall ska sorteras. Besök också Så sorterar ni i verksamheten för en detaljerad guide.

Sortera i fyra steg

Fundera alltid på om det du tänkt kasta kan göra nytta på annan plats. För återbruk finns gott om second hand-butiker i Borlänge. Här finns också Dala Återbyggdepå för byggmaterial som är i sådant skick att det kan användas igen. Det är kanske särskilt intressant om du är i bygg- eller fastighetsbranschen.

Det är mycket som räknas som förpackning och att sortera ur dessa är bra för miljön och ekonomiskt smart! Se till att underlätta i din verksamhet eller för hyresgästerna så att de har möjlighet att göra rätt, det tjänar alla på.

Alla företag och verksamheter som har personal på plats och/eller där det vistas människor ska ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Samma gäller för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar.

Det som är kvar efter återvinning, förpackningar, restavfall och matavfall lämnas till Fågelmyra återvinningscentral.
Du som företag kan gratis lämna wellpapp, metallskrot, elektronik, ljuskällor, batterier, inkl. bilbatterier eller förpackningar till återvinningsstationen på området. Övrigt grovavfall lämnas mot betalning i form av avfallskuponger/företagsbiljett.
Hos oss på Fågelmyra finns även möjlighet att lämna pant där hela intäkten oavkortat tillfaller Kvinnojouren i Borlänge.

Ska du bygga soprum eller avfallsutrymme?

Avfallsutrymmen är en väsentlig del i ett fungerade system för omhändertagande av avfall. Ett bra utformat avfallsutrymme möjliggör källsortering av avfall för att nå en minskad miljöpåverkan från avfallet.

Det ger också de som besöker utrymmet en positiv boendemiljö och de som hämtar avfallet en bra arbetsmiljö.

För att hjälpa dig att optimera avfallsutrymmet så har organisationen Avfall i Sverige tag fram en guide som innehåller råd och anvisningar för att optimera avfallsutrymmet för bland annat transport, förvaring och arbetsmiljö.  

Hämtning

Våra hämtningstjänster är flexibla och erbjuder många alternativa upplägg. Genom att hitta rätt i bland annat hämtningsintervall och kärlstorlekar ökar sorteringen, ni förbättrar miljön och minskar samtidigt kostnaden för avfallshanteringen.

På vår sida Priser för avfallstjänster finns Avfallstaxan där du kan se de olika alternativen.

Vill du ha hjälp att hitta den bästa lösningen? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta våra avfallstrateger