Borlänge kommuns logotyp

Lokala miljövärden

Fjärrvärmens lokala miljövärden sammanställs och presenteras varje år sedan 2009. I miljövärdena ingår beräkningar för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät.

Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén. Miljövärdena ger kunder, media och andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt.

Vad ingår i miljövärdena?
Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Det finns också andra faktorer som kan påverkar miljön, till exempel partiklar och försurning. De ingår inte i den här redovisningen.

Läs mer
Energiföretagen: Fjärrvärmens lokala miljövärden

Preliminära lokala miljövärden för Borlänge EnergiResursanvändning


Primärenergifaktor

0,06Emission av växthusgaser


Förbränning

86,65 g CO2ekv/kWh

Transport och produktion av bränslen

3,71 g CO2ekv/kWhProcentandel fossilt

0%

Ovanstående miljövärden är korrigerade för värme som säljs ursprungs- eller produktionsspecifikt.


Nätspecifik information

Levereras värme:

378 GWh

Varav mängd ursprungs- eller produktionsspecifik värme

31,3 GWhProducerad el:

24,8 GWh

Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme

71,0%Totalt tillförd energi till värmeproduktion:

448 GWh

Varav el (hjälpel, vp, elpannor)

9 GWhUrsprungscertifierad:

VattenkraftKlimatpåverkan för använd el (g CO2ekv/kWh):

0,0 g CO2ekv/kWh

Andel fossilt för använd el

0,00

Primärenergifaktor för använd el:

1,1Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Diagram över lokala miljövärden

Återvunnen energi 72,90%
industriell spillvärme: 18,89%
Rökgaskondensering 2,44%
RT-flis 0,67%
Avfall: 50,23%
Avfallsgas inklusive avfallsgas från stålindustrin 0,67%

Förnybart 23,98%
Sekundära biobränslen 21,72%
Bioolja och tallbeckolja 0,26%
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution 2,00%

Övrigt 3,11%
Köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföreag, förnybar eller återvunnen energi: 3,11%

Fossilt 0,01%
Eldningsolja 0,01%

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här