Mina sidor

Så bestäms fjärrvärmepriset

Borlänge Energis fjärrvärmepris har en så kallad kostnadsbaserad prisändringsmodell och följer Prisdialogens modell för priskommunikation.

Fjärrvärmens prisnivå avgörs av fyra olika delar

Fjärrvärmens prisnivå avgörs i högsta grad av olika kostnadsdelar.

1. Produktionskostnader

Våra produktionskostnader avser inköp av bränslen och återvunnen värme. Kostnaden innefattar bränslelager, transporter, el till fjärrvärmeverk och distribuering. I den här kostnadsdelen ingår även skatter kopplade till bränslen som exempelvis energiskatt och koldioxidskatt. Fjärrvärmeproduktionen genererar även el vilket ger en intäkt som dras från den totala produktionskostnaden.

2. Kapitalkostnader

Kapitalkostnader och räntor är kopplat till investeringar i fjärrvärmeproduktionen, exempelvis inköpet av fjärrvärmeverket i Kvarnsveden.

3. Avkastningskrav

Borlänge Energis affärsområdet Kraft och värme har avkastningskrav. Avkastningsmallen mäts med räntabilitet på totalt kapital (Rt). Fjärrvärmen måste också generera vinst. Dels till ägaren dels för att finansiera framtida investeringar.

4. Verksamhetens kostnader

Verksamhetsnära kostnader innefattar utgifter för drift och underhåll av våra fjärrvärmeverk och distributionsanläggningar. Men även kostnader för personal och verksamhetsövergripande funktioner.

Fjärrvärmeprisets utveckling

Historiskt sett har Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden bidragit med 40 procent spillvärme till Borlänge Energis totala fjärrvärmeproduktion. Detta gav Borlängeborna ett av de lägsta fjärrvärmepriserna i Sverige under många år. När pappersbruket lades ned år 2021 ändrades förutsättningarna. För att ersätta förlusten av spillvärme utvärderades olika lösningar. Bland annat alternativet att bygga en ny fjärrvärmepanna vilket skulle kosta mellan en till en och en halv miljard kronor och ta flera år. Att ta över den befintliga pannan blev ett fördelaktigare alternativ samtidigt som vi gavs tillväxtmöjligheter och fick full kontroll på den framtida fjärrvärmeleveransen. Borlänge Energi köpte Panna 8 under 2023 och arbetet med att anpassa fjärrvärmeanläggningen till vårt fjärrvärmenät påbörjades.

Hela energimarknaden skakades om när Ryssland invaderade Ukraina vilket gav ökade bränslekostnader. Den stoppade exporten från Ryssland och Ukraina motsvarar cirka 30 procent av världsmarknaden för biobränsle. I kombination med den allmänna inflationen ökade produktionskostnaderna kraftigt. Även styrmedel för miljövärden, som exempelvis ökade kostnader för utsläppsrätter, avspeglas i höjda priser.

Trots ändrade förutsättningar i vår omvärld och egna kommun är Borlänge Energis fjärrvärme ett konkurrenskraftigt val till andra uppvärmningsformer.