Mina sidor

Välkommen att bli vår samarbetspartner!

Ni är viktiga för oss! Borlänge Energi värnar om våra anbudsgivare och vi strävar efter att vara tydliga i våra förfrågningsunderlag och att det ska vara enkelt att lämna anbud.

Vi omfattas av Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) och Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145).

Har ni synpunkter på hur vi jobbar, våra upphandlingar eller annat så tveka inte att ta kontakt med oss. Ni når oss på inkop@borlange-energi.se eller kontakta ansvarig chef Marianne Hammarström, marianne.hammarstrom@borlange-energi.se, 0243-730 62.

Så upphandlar vi

När ett behov uppstår av en vara, tjänst eller entreprenad så är huvudregeln att det ska annonseras ut och genomföras som en upphandling. Det innebär i korthet att vi tar fram ett underlag som beskriver det vi har behov av, minimikrav på kommande leverantör, kommersiella villkor och hur vi kommer att utvärdera anbuden. När det är klart annonseras den via E-avrop och normalt får anbudsgivaren minst 15 dagars tid för att ta fram sitt anbud.

Så lämnar du anbud:

Borlänge Energis annonseringsdatabas och upphandlingsverktyg är E-avrop. Här annonserar vi våra upphandlingar, kommunicerar med våra anbudsgivare, svarar på frågor, lägger ut eventuella kompletteringar och öppnar anbud. Även tilldelningsbeslut skickas ut via e-avrop och även ibland avtalshandlingar.

Påbörja arbetet med anbudet i tid! Särskilt om det är första gången du lämnar anbud är det viktigt att ha gott om tid. Skapa ett leverantörskonto kostnadsfritt på www.e-avrop.se Länk till annan webbplats..

Läs igenom underlaget så tidigt som möjligt under annonseringstiden så att eventuella frågetecken kan rätas ut i god tid. Använd frågefunktionen i e-avrop om du har frågor eller annat. Här kan ni också exempelvis fråga om förlängd anbudstid eller påpeka brister som ni uppmärksammat.

Frågor och svar publiceras alltid på e-avrop och ni får ett mail om detta när det sker.

Tänk på att det annonserade förfrågningsunderlaget kan rättas eller kompletteras under anbudstiden och ni får ett mail om detta när det sker. Ta som vana att direkt gå in på sidan och ladda upp det kompletterade underlaget.

Kontrollera att ditt anbud uppfyller alla ställda krav och att den information som efterfrågas verkligen finns med i anbudssvaret. Undvik att lämna sådan information som inte har efterfrågats.

I det fall anbudsformulär finns med som underlag, använd dem! Var noga med att svara omsorgsfullt och att fylla i samtliga uppgifter.

Lämna in anbudet via e-avrop inom uppsatt anbudstid och gärna någon dag innan. Ni kan alltid återkalla ett anbud innan anbudstidens utgång om ni vill ändra något. Ett för sent inlämnat anbud måste tyvärr alltid förkastas.

Om du har tekniska problem i samband med anbudsinlämnande så vänd er till e-avrops support, 08-501 190 30, öppet 8.00-17.00.

Skulle ni ha problem efter kl 17.00 på den aktuella sista anbudsdagen, skicka ett sms till 070-2924968.

Sekretess

Vid offentlig upphandling är huvudregel absolut sekretess fram till dess att vi meddelar ett tilldelningsbeslut.

När anbud lämnas till oss är huvudregeln att anbudet och tillhörande handlingar är offentliga efter att tilldelningsbeslut meddelats. Det innebär att samtliga uppgifter som inkommer i ett anbud, t.ex. namn, kontaktuppgifter, referenser, CV, priser, bilagor etc. kan komma att lämnas ut till tredje man vid begäran. Vi råder med anledning av detta att vara restriktiv med onödiga personuppgifter och annan information som inte efterfrågats.

Om ni önskar sekretessbelägga delar av ert anbud ska detta tydligt framgå i en skrivning som bifogas anbudet och där ni anger vilka delar det gäller och på vilket sätt ni kan komma att lida skada om uppgifterna röjs. Det är sen vi som slutligen prövar om uppgifterna ska sekretessbeläggas. Har ni inte begärt sekretess kommer vi normalt inte att tillfråga er innan vi lämnar ut handlingarna till tredje man.

Offentlig upphandling

För dig som vill veta mer om offentlig upphandling och få vägledning i anbudsgivning finns hjälp att få från bland annat från Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats. och Upphandlingsdialog Dalarna. Länk till annan webbplats.