Energi ifrån solen

Solel är en naturlig källa till energi och kan användas till både el- och värmeförbrukning. Även om Borlänge ligger i mellersta delarna av Sverige så är solen tillräcklig för att kunna utvinna solel.

Är du elhandelskund hos Borlänge Energi?

Grattis! Då kan du sälja ditt överskott till oss genom vårt solcellsavtal. Du kan även lägga till vår tjänst Solbanken som hjälper dig att spara pengarna för solelen som du har sålt till oss under sommaren.Genom Borlänges fjärrvärmenät skapas en cirkulär ekonomi där resurser som annars skulle gå förlorade tas om hand och får göra nytta ännu en gång. Vår fjärrvärme består i huvudsak av biobränsle, restavfall samt spillvärme från industri. Fjärrvärmenätet i Borlänge är över 350 kilometer långt och sedan 2014 är nätverket sammansatt med Faluns fjärrvärmenät. Hjärtat i fjärrvärmesystemet är kraftvärmeverket Bäckelund som ligger i centrala Borlänge. Till avfallspannan, Panna 7, på Bäckelund kommer restavfall från hela Dalarna genom ett samarbete mellan Dalarnas kommuner. I fjärrvärmesystemet finns även Panna 8 i Kvarnsveden där vi förbränner restprodukter från skogs- och sågindustrin.

Kraftvärmeverket Bäckelund i siffror

 • Den största pannan, Pannan 7, består av sex mil rör som rymmer 100 kubik vatten.
 • Stålet i pannan väger 700 ton och hela pannan är konstruerad så att den hänger från taket.
 • Pannan är 30 meter hög, 42 meter lång och har en bredd på 4,8 meter.
 • Inne i pannan är rökgaserna mer än tusen grader men när gasen lämnar pannan har den kylts till 160 grader.
 • Här eldas ungefär 10,5 ton bränsle per timme. På en vecka blir det 1 750 ton och på ett år cirka 80 000 ton.
 • Panna 7 byggdes under två år med start hösten 2006. Under dessa år var 250 personer från 15 olika länder engagerade.

Enkel och trygg värmekälla

Fjärrvärmetekniken är enkel och pålitlig och har en mycket hög leveranssäkerhet. Utbyggnaden av fjärrvärme ersätter eldriven uppvärmning, som exempelvis luftvärmepump och andra uppvärmningsformer som olja. Fjärrvärmen fyller en viktig funktion i den pågående elektrifieringen av samhället. Den hjälper till att avlasta elnätet så att elektriciteten kan användas till andra saker än för uppvärmning.

Även om fjärrvärmetekniken är välutvecklad så fortsätter den att ständigt utvecklas. I många svenska städer och europiska länder byggs fjärrvärmenätet ut som en del i ett miljö- och klimatarbete. I Sverige fokuserar utvecklingen på att hitta fler och nya sätt att exempelvis nyttja värmelagring, utveckla lösningar för att kunna avlasta elnätet och använda fler typer av bränslen.

Borlängepriset är ett tryggt och bra elavtal

Solcellsavtal med rörlig ersättning

- Vi köper ditt överskott av solel

- Få avdrag på elnätsavgiften för den el som matas ut på elnätet

 • Finns tillgängligt för alla elområden
 • Tillgängligt för våra kunder som har elhandelsavtal
Spara på elkostnader med Borlängepriset Aktiv

Solbanken

- Spara pengarna för solelen som du har sålt till oss under sommaren och få tillbaka dem under vintern

- Solbanken finns bara hos Borlänge Energi

 • Finns tillgängligt för alla elområden
 • Tillgängligt för våra kunder med solcellsavtal

Förutsättningar för solceller

Det optimala väderstrecket för solpaneler är söderut tillsammans med en takvinkel på 40 - 45 grader. Du kan även ha ett tak riktat mot sydost eller sydväst med ett taklutning på 20 grader. Även om förutsättningarna är något sämre så tappar du inte mer än 10 % av effektiviteten. Har huset ett platt tak så bör du montera solcellerna på stativ för att hålla dem rena och effektiva. Är taket äldre än 25 år så kan du behöva lägga om taket för att kunna montera solceller.

Använd Google Maps Länk till annan webbplats. för att se om husets tak har rätt möjligheter för solceller.

Välj elavtal som är 100% hållbara

Välj elavtal

I alla våra elavtal säljer vi el som är 100 % förnybar. Välj ditt elavtal och så hjälper vi dig med allt kring bytet av elleverantör och tillval av lokal el.

Välj elavtal

Var kan du köpa solceller i Borlänge

Var kan du köpa solceller?

Just nu säljer inte vi solceller till villaägare. För att hitta en pålitlig leverantör rekommenderar vi dig att följa konsumentverkets tips om hur du kan handla ifrån seriösa företag.

Till Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor om solel


När man hör ordet "solel" tänker många på solpaneler. Det är egentligen de små solcellerna på panelerna som omvandlar solljuset till el. Solceller består av ett antal kopplade celler som omvandlar solens strålar till el.

Det går jättebra att installera solceller för att sedan utvinna solel när man bor i Dalarna.

I dagsläget säljer vi tyvärr inte solcellspaneler till privatkunder. Är du däremot företagare eller fastighetsägare så kan vi hjälpa till.

Är du företagare och vill veta mer? Kontakta oss så ser vi över ditt behov av solceller.

Priserna varierar mellan olika leverantörer och installatörer. En anläggning som ger 6000 kWh/år kostar runt 100000 kr. Man kan få ROT-avdrag för arbetskostnader. Vid installation av nätanslutet solcellssystem som utförs och betalas från 2021-01-01 finns möjligheten att få skattereduktion på 15% av kostnaden för arbete och material. Avdraget fungerar på liknande sätt som ROT och RUT, så att köparen får avdraget direkt på fakturan gäller endast för privatpersoner.

Den produktion som du inte gör av med själv matas ut på elnätet. Den köper Borlänge Energi. Vi erbjuder ett rörligt avtal där du säljer ditt överskott baserat på spotpris. Den el som matas ut på elnätet minskar också Borlänge Energi Elnäts förluster. Därför får du också en ersättning på 3,5 öre/kWh exkl. moms i så kallad nätnytta.

Dessutom får du göra ett skatteavdrag i skattedeklarationen motsvarande 60 öre/kWh för den el som matas ut på elnätet. En stor pluspost är förstås att den el du producerar till dig själv är i princip gratis när väl solcellsanläggningen är i bruk.

Ja, det kan du få. De vanligaste är att elmätaren är anslutet till elnätet av elnätsföretaget och mäter den el som matas ut på elnätet när produktionen av solel överstiger förbrukningen. Nätägaren rapporterar då värden för utfärdande av elcertifikat till Energimyndigheten.

Det är också möjligt att själv bekosta en mätare som ansluts direkt till solcellsanläggningen. Då kan man få elcertifikat för all produktion. I det fallet måste man själv ansvara för rapportering av mätvärden. Det finns företag som erbjuder tjänster för mätning och rapportering.

Specifika frågor om mätning och anslutning bör först och främst tas med din nätägare. Hos energimyndigheten finns mer att läsa. Länk till annan webbplats.

Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Du behöver inte söka bygglov för solpaneler på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod. Kontakta din kommun om du har frågor

Läs mer om bygglov hos Borlänge Kommun Länk till annan webbplats.

När du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för en mikroproducent av förnybar el. Med förnybar el menas främst el som du framställer från sol, vind och vatten.

 • Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
 • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
 • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut
 • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Elnätsföretaget skickar kontrolluppgift till skatteverket när året gått som visar hur mycket el som matats in och ut ur anslutningspunkten och uppgiften visas på deklarationen och redovisas sedan på slutskattebeskedet året efter beskattningsåret.

Reglerna ovan gäller privatpersoner/Mikroproducenter

Läs mer hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Det är svårt att svara generellt på. Det beror förstås på utrymmet där solpanelerna ska monteras, men också på ditt elbehov. Ju större anläggning desto högre investeringskostnad, men räknat per producerad kWh blir en stor anläggning billigare än en liten.

Varje läge är unikt, men på ett oskuggat tak med en lutning mellan 30 och 50 grader i söderläge kan man räkna med att det går åt en yta mellan 6,5 och 7 kvm för en produktion på 1000 kWh per år. 35 kvm i bra läge bör kunna producera ca 5000 kWh/år.

För att få ROT-avdrag för installation av solceller gäller allmänna regler för ROT:

 • Varit obegränsad skatteskyldig under året
 • Minst 18 år
 • Har utgifter för ROT
 • Äga fastigheten och att ägaren använder den som bostad. Till bostad räknas även garage, förråd och tvättstuga. ( Hyrs bostaden ut till annan under året eller delar av året kan inte avdrag ges för arbete som utförts när bostaden varit uthyrd.)


En investeringskalkyl blir lite olika i varje specifikt fall. Men generellt kan man räkna med en återbetalningstid på mellan 12 och 15 år.


Ja, vid installation av nätanslutet solcellssystem som utförs och betalas från 2021-01-01 finns möjligheten att få skattereduktion på 15% av kostnaden för arbete och material. Avdraget fungerar på liknande sätt som ROT och RUT, så att köparen får avdraget direkt på fakturan.

Läs mer hos Skatteverket Länk till annan webbplats.


Skattereduktionen man har möjlighet att få är 60 öre/kWh för överskottsel som matas in på nätet.

Dock max 18 000 kr/år (30 000 kWh/år).

Läs mer hos Skatteverket Länk till annan webbplats.