Samråd värmeproduktionsanläggning Kvarnsveden

Borlänge Energi har för avsikt att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet för värmeproduktionsanläggningen i Kvarnsveden.

Värmeproduktionsanläggningen i Kvarnsveden förvärvades av Borlänge Energi i januari 2023 och var tidigare en del av Stora Enso Paper AB:s verksamhet på platsen. Sedan Stora Ensos verksamhet lagts ner har Borlänge Energi tagit över driften av värmeproduktionsanläggningen, inklusive kraven som gäller för verksamheten enligt Stora Ensos befintliga tillstånd.

Samråd med tillhörande samrådsmöte

Som det första steget i tillståndsprocessen genomför bolaget nu ett samråd. Samrådets syfte är bland annat att informera särskilt berörda, myndigheter och allmänheten om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning, samt att inhämta synpunkter inför det fortsatta arbetet.

I tillståndsansökan ska det finnas med en så kallad miljökonsekvensbeskrivning, där påverkan på miljön och människor av den sökta verksamheten ska beskrivas. Boende, verksamheter och föreningar i närområdet har nu möjlighet att ge skriftliga synpunkter eller information som kan vara viktigt för det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan.

Samrådsunderlag

För mer information om den planerade verksamheten och den påverkan den kan ge på sin omgivning har bolaget tagit fram ett samrådsunderlag.
Samrådsunderlag Pdf, 4 MB.

Det är även möjligt att hämta utskrivna exemplar av samrådsunderlaget i receptionen hos AB Borlänge Energi på Nygårdsvägen 9, vardagar klockan 08.00-16.30.

Om du har några synpunkter eller information för den planerade verksamheten, vänligen skicka den skriftligen till oss senast den 31 augusti 2024 via e-post till info@borlange-energi.se eller via brev till Borlänge Energi, Box 834, 781 28 Borlänge. Märk ditt brev med ”Samrådsunderlag Kvarnsveden”.

Vid frågor vänligen kontakta: kund@borlange-energi.se

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 21 augusti klockan 17.30 på Borlänge Energis huvudkontor, Nygårdsvägen 9. Ingen föranmälan krävs.


Personuppgiftsbehandling

Vid inlämnande av synpunkter krävs att vissa personuppgifter sparas och behandlas. Dessa uppgifter behöver också redovisas i samband med en tillståndsprövning enligt miljöbalken. AB Borlänge Energi som personuppgiftsansvarig och Sweco Sverige AB som personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).