Ordlista vatten och avlopp

VA, spillvatten,förbindelsepunkt – vad är det? Typiska ord för vår verksamhet men inte så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder.

Avloppsvatten

Dagvatten och spillvatten.

Backventil

En ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar spillvatten att rinna tillbaka in i pumpstationen.

Dagvatten

Regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan.

Fastighet

Markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret.

Förbindelsepunkt

Är gränsen mellan fastighetsägarens och Borlänge Energis VA-ledningar.

Pumpstation

Behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du ansluter till en tryckledning. Pumpstationen ligger på din fastighet.

LTA

Lätt Tryckavlopp, används idag som samlings- namn för trycksatt avlopp för villor och fritidshus.

Servisledning

Ledning som förbinder fastigheten med det allmänna VA-nätet. Den delas av förbindelsepunkten.

Servisventil

Ventil för att stänga av vattnet till din fastighet. Det är bara Borlänge Energi som får öppna och stänga den.

Självfall

Avloppsvattnet rinner tack vare att ledningen lutar. Det behöver inte pumpas.

Spillvatten

Vatten från till exempel disk, tvätt, bad, kök och toaletter. Spillvattnet renas i ett avlopps- reningsverk.

Spolbrunn

Vertikalt rör som gör att självfallsledningar kan spolas om det blir stopp.

Tryckledning

En ledning med övertryck.

Täthetsprovning Kontroll som visar att ledningarna är täta.

VA

Vatten och avlopp.

VA-anläggning

Vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer och andra delar som krävs för att VA-systemet ska fungera.

VA-huvudman

Den som äger den allmänna VA-anläggningen. I Borlänge kommun är det Borlänge Energi som är VA-huvudman.

Verksamhetsområde för VA

Ett avgränsat område där VA-försörjningen ska ske genom allmänt VA.