Mina sidor

Frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar sammanställda. Frågorna är indelade i olika ämnesgrupper för att underlätta för den som söker svar på en specifik fråga.

Här finns vanliga frågor och svar sammanställda. Frågorna är indelade i olika ämnesgrupper för att underlätta för den som söker svar på en specifik fråga.

Innehållsförteckning
1. Skydd av vattentäkten
2. Anslutningar
3. Kostnader
4. Ledningsdragning
5. LTA Pumpstationer
6. Övriga frågor

1. Skydd av vattentäkten


Varför behövs kommunalt avlopp i Lennheden, Duvnäs, Koppslagårdarna, Gagnbro och Solbacka?
Vattentäkten i Lennheden, som togs i bruk år 2013, är en av Sveriges största grundvattentäkter. Vattentäkten ska tillsammans med vattentäkten i Tjärna försörja större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten. Totalt kommer vattentäkterna att betjäna ca 85 000 användare. Det finns därför ett behov av att skydda vattentäkterna från föroreningar. Det finns ett stort antal enskilda avlopp som kan påverka vattentäkten i Lennheden. Kommunalt VA saknas inom området. Genom att bilda verksamhetsområde för spillvatten och ansluta fastigheterna till det kommunala spillvattennätet minskar risken för föroreningar från de enskilda avloppen.

Varför är kommunal anslutning bättre än enskilda avlopp?
Enligt rättspraxis anses en inkoppling till en allmän spillvattenlösning vara den långsiktigt mest hållbara lösningen, eftersom spillvattnet leds bort från vattentäkten istället för att det infiltreras ner i grundvattnet via de många små enskilda avloppsanläggningarna.

Varför väljer man att göra en vattentäkt där man vet att det finns en massa avlopp?
Vid utredningarna kring placeringen av vattentäkten identifierades Lennhedenområdet som det bästa området med grundvattentillgångar av tillräckligt bra kvalitet och i de mängder som krävdes för Borlänges och Faluns behov. Provpumpningar och analyser visade även på en mycket bra råvattenkvalitet lämplig för dricksvattenproduktion.

Vad är skillnaden mellan vattenskyddsområde och verksamhetsområde? Verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige och visar vilket område som ska förses med en eller flera kommunala vattentjänster (vatten, spillvatten och/eller dagvatten).

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten i Lennheden bildas av Länsstyrelsen. Inom vattenskyddsområdet gäller olika föreskrifter för att skydda vattentäkten. Föreskrifterna kan till exempel handla om lagring och hantering av olika produkter, om/hur täkter, energianläggningar, schaktning, borrning, muddring får göras, djurhållning, avlopp med mera.

Vad har kommunen för laglig rätt att besluta om verksamhetsområde? Skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster regleras i Lagen om allmänna vattentjänster, § 6:”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.” Kommunen har alltså inte bara en rätt utan en skyldighet att bilda verksamhetsområde. Länsstyrelsen får enligt lagen om allmänna vattentjänster förelägga (tvinga) kommunen att besluta om verksamhetsområde. Borlänge kommun har fått ett sådant föreläggande från Länsstyrelsen i januari 2015. I föreläggandet har Länsstyrelsen påpekat att det framgår i praxis att de hälsovådliga olägenheterna inte måste ha uppstått utan att det räcker med att det finns en risk för olägenheter för att en utbyggnadsskyldighet kan föreligga.

Kommer det att dras ut kommunalt vatten?
Ja

2. Anslutning


Vilka behöver ansluta sig?
Bebyggda fastigheter med tillgång till indraget vatten, vattentoaletter och/eller bad-, disk-och tvättavlopp kommer att behöva ansluta sig till det kommunala spillvattennätet.

Vad gäller för arrenden?
Utgångspunkten är att det är fastighetsägaren som blir Borlänge Energis avtalspart. En arrendator kan dock jämställas med en fastighetsägare och bli den som har rätten till anslutningen och därmed även står för kostnaden. Om det är önskvärt ska fastighetsägaren höra av sig till Borlänge Energi.

Jag har bara sommarvatten – behöver jag ansluta mig då?
Så länge fastigheten har tillgång till vatten, till exempel genom egen brunn, kommer anslutning att krävas. Det spelar ingen roll att det bara är under den frostfria perioden som fastigheten har tillgång till vatten.

Om fastigheten bara är bebyggd med t. ex uthus och inte används – vad gäller då?
Om fastigheten inte har vatten inkopplat behöver man inte ansluta sig.

Om man har sluten tank och sommarvatten, kan man då installera en eltoalett istället och gräva bort tanken?
Så länge fastigheten har tillgång till vatten, till exempel genom egen brunn, kommer anslutning att krävas.

Kan man få ersättning för sin enskilda avloppsanläggning?
Under förutsättning att den enskilda anläggningen är yngre än 10 år och godkänd av miljökontoret kan fastighetsägaren ansöka om ersättning för onyttigbliven anläggning.

3. Kostnader

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?
För de fastigheter som ingår i denna byggetapp gäller 2017 års taxa. Anläggningsavgiften 2017 för en normalvilla med en lägenhet är:

Spillvatten 66 690 kr inkl. moms.
För varje extra lägenhet (bostadsenhet) tillkommer en kostnad på 8550 kr (inkl. moms

Vatten och spillvatten 91 200 kr ink moms.
För varje extra lägenhet (bostadsenhet) tillkommer en kostnad på 12 480 kr inkl. moms

Kostnader för ledningar med mera inne på fastigheten tillkommer.

Vad är en normalvilla?
Lägenhet är ett begrepp för att hantera ett eller flera utrymmen i en byggnad som bildar en enhet. Varje sådan enhet som har installerats med toalett samt möjlighet till någon form av kök/pentry bedöms som en lägenhet. En normalvilla består alltså av en lägenhet. Exempel: En fastighet bebyggd med villa samt gäststuga/annan byggnad. -Det finns ett kök med flera toaletter i villabyggnaden = 1 lägenhet. -Det finns 1 toalett i gäststuga/annan byggnad samt möjlighet att installera någon form av kök/pentry = 1 lägenhet. Detta betyder att det på denna fastighet finns två stycken lägenheter, anläggningsavgiften ingår i en lägenhet.

Är det skillnad på avgifterna för fastboende och sommarboende?
Nej, det är ingen skillnad på avgifterna mellan sommarboende och fastboende. Både anslutningsavgiften, som är ett engångsbelopp, och den årliga förbrukningsavgiften beräknas på samma sätt för fastboende och fritidshus. Förbrukningsavgiften består av en fast del som är oberoende av förbrukningen samt en rörlig del kopplad till förbrukningen. För att förbrukningsavgiften för spillvatten ska kunna beräknas kommer det att ställas krav på att fastighetens vattenförbrukning mäts med en vattenmätare. Utgångspunkten är att samma mängd rent vatten som förbrukas blir spillvatten. Vattenmätaren bekostas av Borlänge Energi och fastighetsägaren ansvarar för att en mätarplats iordningsställs i enlighet med Borlänge Energis anvisningar.

När ska du betala?
Fastighetsägaren faktureras för anläggningsavgiften när ledningarna är färdigbyggda och fastigheten meddelats anslutningspunkt.

Kan man betala avgiften för anslutning redan nu och slippa den framtida höjningen? Nej.

Vad händer om man som fastighetsägare inte har pengarna och nekas lån från banken?
Det går i vissa fall att dela upp betalningen av anläggningsavgiften. I lagen om allmänna vattentjänster § 36 står det: ” En anläggningsavgift ska fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år,om: 1.avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter, 2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet

4. Ledningsdragning


Hur kommer huvudledningen att dras och när bestäms det?

Borlänge Energi genomför planering, projektering och byggnation av ledningssystemet.

Ett genomförandeprojekt består av följande moment:
1. Information till fastighetsägare genom brev och/eller möte
2. Möte med förslag på förbindelsepunkt och/eller placering av villapumpstation. 3. Projektering var huvudledningarna ska ligga
4. Muntligt avtal sluts med berörda markägare om rätt att lägga huvudledningen (sedan bildas ledningsrätt)
5. Grävning av ledning fram till fastighetsgräns och upprättande av en förbindelsepunkt för ledning inne på tomten
6. Faktura på anslutningsavgiften skickas ut

Kontakter med berörda fastighetsägare kommer att ske successivt under projektets genomförande allteftersom olika fastighetsägare blir berörda. Personal från Borlänge Energi och anlitade konsulter kan dock komma att röra sig inom området tidigare som ett led i projekteringsarbetet.

Vart går spillvattnet? Kommer det att bli en större pumpstation som samlar ihop allt spillvatten?
De flesta fastigheters spillvatten kommer kunna rinna med självfall till huvudledningsnätet. Någonstans i området, i en naturlig lågpunkt, kommer spillvattnet att rinna till en större pumpstation som sedan pumpar det vidare mot Borlänge avloppsreningsverk där det renas.

För vissa fastigheter kommer spillvattnet att pumpas till ledningssystemet med hjälp av en mindre pumpstation på den egna fastigheten. Dessa pumpstationer benämns LTA pumpstation (lågtrycksavloppspumpstation)

5. LTA Pumpstation


Vem avgör var LTA pumpstationen ska placeras på fastigheten?

Borlänge Energi beslutar i samråd med fastighetsägaren om placeringen av LTA pumpstationen och dess utrustning. Borlänge Energi har det slutgiltiga beslutet. LTA pumpstationen placeras utomhus inom fastigheten så att den är lättåtkomlig med fordon för tillsyn och service året om, även vintertid.

Kan en fastighetsägare vägra kommunen utrymme för LTA pumpstationen på sin fastighet?
Nej. En fastighetsägare är, enligt lagen om allmänna vattentjänster § 20, skyldig att upplåta det utrymme som krävs för en LTA pumpstation. Placering av den sker i samråd med fastighetsägaren. Det krävs inte att Borlänge Energi och fastighetsägaren tecknar avtal om att Borlänge Energi har rätt att ha pumpen på fastigheten eftersom det redan är bestämt i lagstiftningen. Samma regler gäller för pumpstation och vattenmätaren.

Vem ska betala om en LTA pumpstation går sönder?
En pumpstation som är placerad hos fastighetsägaren i ett trycksatt spillvattensystem, ägs av huvudmannen (Borlänge Energi). Huvudmannen är den som måste ta hand om fel på pumpen, sköta service och se till att den fungerar. Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelserna i ABVA, där det tydligt står att fastighetsägaren inte får släppa ut vad som helst i avloppet. Om en fastighetsägare spolar ner något i spillvattnet så att det orsakar skador på huvudmannens nät eller pumpar så kan fastighetsägaren bli skyldig att ersätta skadan. Om en LTA pumpstation går sönder på grund av andra orsaker, som inte fastighetsägaren är skyldig till, är det huvudmannen som får stå för reparationen.

Vad blir skillnaden i kostnad om fastigheten behöver en LTA pumpstation jämfört med att man inte behöver LTA pumpstation?
Det går inte att ge ett generellt svar. Kostnaderna kan variera på grund av olika förhållanden på fastigheterna (hur långt man behöver gräva, markförhållanden mm). Fastighetsägaren får alltid kostnader för grävning av ledningar från fastigheten fram till förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. Den extra kostnad som uppstår om en LTA pumpstation ska installeras handlar framförallt om grävning av den grop där LTA pumpstationen ska stå samt installationen av LTA pumpstationen inklusive elanslutning.

6. Övriga frågor

Vad gör man med resterna av det enskilda avloppet?
Frågor om den enskilda avloppsanläggningen hänvisas till Borlänge Kommuns miljökontor som ansvarar för tillsyn på de enskilda avloppsanläggningarna.
https://www.borlange.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp Länk till annan webbplats.

Kommer berörda fastigheter att ansluta till fiber/bredband?
Fiber kommer att dras med. För att området ska fiber anslutas så krävs det att cirka hälften av alla hushåll har gjort en beställning. Läs mer på http://www.borlangestadsnat.se/ Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.