Borlänge kommuns logotyp

Kommunalt VA till Lennheden Södra

Som en del av skyddet av vattentäkten i Lennheden bygger Borlänge Energi på uppdrag av kommunen ut det kommunala vatten- och avloppsnätet till området.

Lantmäteriförättningen har delats upp i Norra och Södra Lennheden.
Norra sidan avser alla fastigheter norr om älven och Södra således det som är på södra sidan älven. Lennheden Norra hittar du här


Nulägesinformation

2021-12-03
Tidigare bokat möte inställt.Lantmäteriet återkommer med kallelse.

2021-10-28

Lantmäteriet har nu släppt alla coronarestriktioner och skickat ut kallelse till förrättningsmöte. Mötet hålls den 3 december 2021. (mötet inställt)

Borlänge Energi har valt att påbörja processen med upphandling av entreprenör parallellt med ledningsrättsprocessen i hopp om att kunna sätt igång utbygganden så snart i tid det är möjligt.

2020-05-12
När det gäller Lantmäteriets ledningsrättsförrättning för södra sidan älven har sammanträdet skjutits upp på obestämd tid. Detta pga de nationella Coronarestriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Lantmäteriet återkommer med mer information när och på vilket sätt en förrättning kan äga rum.

Vi har därför delat upp Projekt Lennheden i en Lennheden Norra-etapp och en Lennheden Södra-etapp.

2020-03-09
I april håller Lantmäteriet ett möte med fastighetsägare som berörs på södra sidan av älven. Beslut från förrättningen gällande norra sidan av älven kommer inom kort från Lantmäteriet.

Vi räknar med att kunna utse entreprenör under hösten med förmodad byggstart vintern 2020/21.

Observera att alla tidsangivelser ovan förutsätter att projektet framskrider enligt planen

2019-12-10
I december håller Lantmäteriet ett möte med fastighetsägare som berörs på norra sidan av älven (Gagnbro, Solbacka, Koppslagårdarna och Duvnäs).
Södra sidan kommer att kallas i början av 2020.

Borlänge Energi jobbar just nu för att inventera de privata vattenledningsnäten som finns i området. Detta för att undvika driftproblem i samband med utbyggnation.

2019-08-31
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är fördröjd. Geologiska förutsättningar och ny riskbedömning i kombination med behov av nya tekniska lösningar har sammantaget gjort att projektet har försenats.

Lantmäteriet kommer under hösten 2019 att kalla alla fastighetsägare som berörs av ledningsdragningarna till ett möte som ligger till grund för ledningsrätten vi sökt.

Vi räknar med att kunna utse entreprenör under våren med förmodad byggstart hösten 2020.

Förseningar av projektet medför att sista datum för ansökningar från er fastighetsägare är framflyttad. När ett nytt sista datum är fastställt kommer vi att informera om detta.

Observera att alla tidsangivelser ovan förutsätter att projektet framskrider enligt planen.

2019-07-04
Information kring så gott som alla befintliga vattenanslutningar har rapporterats in av er. Tack för att ni underlättat vårt arbete. Vi jobbar nu med att få in de uppgifter vi saknar. Har du inte lämnat information för din fastighet kan du fortfarande göra det via länken Lämna uppgifter för din fastighet eller via kundservice, se kontaktvägar nedan.

Information om försening
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är fördröjd och kommer att starta tidigast våren 2019.

Lantmäteriet kommer under hösten 2019 att kalla alla fastighetsägare som berörs av ledningsdragningarna till ett möte som ligger till grund för ledningsrätten vi sökt.

När ledningsrätten är klar kan arbetet med att upphandla en entreprenör starta. Detta brukar ta ungefär tre månader. Arbetet med att bygga VA-anläggningen kan sedan påbörjas. Vi återkommer med mer information hur processen fortlöper.


2019-02-12
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är fördröjd och kommer att starta tidigast sensommaren 2019.

Geologiska undersökningar i området visar på risker som innebär att vi behöver utreda och välja andra tekniska lösningar för pumpning av avloppsvatten över älven än de som vi först tänkte. Ytterligare geologisk undersökning kommer att behöva göras i området Holtäpporna/Grådheden.

Nästa steg är att fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen blir kallad till ett möte med Lantmäteriet. Detta kommer ske under våren.

När ledningsrätten är klar kan arbetet med att upphandla en entreprenör starta. Detta brukar ta ungefär tre månader. Arbetet med att bygga VA-anläggningen kan sedan påbörjas. Vi återkommer med mer information hur processen fortlöper.

2018
Emma Lennmark Appelblom är geovetare från Metron och kommer att röra sig i området från mitten på maj för att göra riskanalyser. Analyserna görs inför kommande besiktningar och är till för att se om kartmaterialet stämmer överens med verkligheten. Som det ser ut så kommer Emma inte behöva gå in på någons tomt utan kan utföra det som behöver göras från vägen.

Metron Miljökonsult är ett oberoende konsultföretag med huvudfokus på vibrationer från mark- och anläggningsarbeten och dess påverkan på omgivningen.


Vill du ha fiberanslutning?

En fiberanslutning är grunden för dagens och morgondagens kommunikation. Vi erbjuder ett öppet nät (upp till 1 Gbit/s) för Internet, tv och telefoni men även för framtida tjänster och möjligheter.

Om du vill göra en digital beställning med hjälp av bankID hittar du den sidan här:
Jag vill bli ansluten - Lennheden

Använd annars blanketten:

Beställning av Fiberanslutning Lennheden Pdf, 405.9 kB.
Allmäna villkor Pdf, 210.4 kB.

Visar hur en fastighet ansluts till kommunalt nät.


Anslutning till kommunalt Vatten och avlopp

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller tomtliknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

1 Huvudledningar

2 Servisledningar vatten och spillvatten

3 Servisventil och spolbrunn vid förbindelsepunkt

4 Vattenledning

5 Spillvattenledning

6 Avluftning över taknock

7 Vattenmätare

8 Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighetssidan av gränsen. Borlänge Energi ansvarar på motstående sida.

Daniel Börjesson.

Har du frågor?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig!

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies