Mina sidor

Kommunalt VA till Lennheden Södra

Som en del av skyddet av vattentäkten i Lennheden bygger Borlänge Energi på uppdrag av kommunen ut det kommunala vatten- och avloppsnätet till området.

Nulägesinformation

PEAB arbetar fortsatt med återställning efter grävarbetet.

El- och optoarbeten pågår i egen regi för att kunna ansluta alla kunder så snart som möjligt.

Våren 2024

Hela VA-ledningsnätet är godkänt och driftsatt.

Arbetet med att skicka ut ”Meddelande om förbindelsepunkt” samt fakturera anläggningsavgiften gällande VA pågår förfullt. Troligen kommer alla fastigheter ha fått dessa i mitten på maj.

Oktober/November

Vi är nu inne i slutskedet av projektet.

All ledningsförläggning och kanalisation för VA, el och opto är nu utfört för projektet.

El och opto arbetena kommer däremot att pågå ett tag till framöver i egen regi för att kunna ansluta kunderna så snart som möjligt.

Arbetena med kontroll och provning av nätet är i full gång och kommer att pågå oktober ut. Detta kan innebära att det behöver utföras åtgärder om fel upptäcks.

I övrigt är det en del återställningsarbeten kvar att utföra, dessa arbeten kommer att pågå tills att dom är klara eller att vintern hinner sätta stopp.

Blir det något kvar av dessa arbeten kommer de att utföras i vår.

Augusti
Projektet är igång igen efter semestrarna.

I Grådheden byggs ett pumpsystem som ska föra över spillvattnet från Holtäpporna och Grådheden till pumpstationen i Duvnäs på andra sidan älven.

Systemet fungerar lite annorlunda mot en vanlig pumpstation. Det kräver ingen ström för att fungera, istället är det gravitationen som gör att vätskan tar sig från Grådheden ner igenom älven och upp till Duvnäs igen. Systemet gör dock en rensning med jämna mellanrum som ser till att inget föremål kan bli kvar i ledningens lägsta punkt.

Just nu är det mycket el och opto förläggning som sker inom området. Borrningsarbetena är nu klara, det återstår bara lite VA läggning innan hela vatten och avloppssystemet är ihop.

Fokus under hösten kommer ligga på återställning, samt att utföra kontroller, vattenprovtagning och installationer för att kunna driftsätta vatten- och avloppssystemet.

April 2023

Arbetena i Holtäpporna och Grådheden fortsätter, vatten och avloppsledningarna är nu på plats, läggning av el och opto pågår. Det återstår en del arbeten kring pumpsystemet som ska bygga samman avloppssystemet i Grådheden med det som är byggt på Duvnäs sidan av älven.

Vi har även fortsatt med arbetena i Hean och Lennheden där två pumpstationer har satts.

Återställningsarbetena som inte gjorts pga. snö och kyla kommer att påbörjas nu på vårkanten.

Februari 2023

Förläggningen av vatten- och spillvattenledningar i Dalälven är nu färdig. Vattenledningen är nu inkopplad med befintliga nätet på norra sidan älven. Spillvattenledningen kommer kopplas in i ett senare skede.

Schaktningsarbetena kommer att bedrivas i huvudsak på Holtäppan och i Grådheden under de återstående vintermånaderna. Planen är att hinna klart i dom områdena innan påsk. Under tiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på dessa platser.

I Duvnäs och i Grådheden har det schaktats sänkbrunnar, en på vardera ställe. Dom är 10 och 6 meter djupa. När man schaktar en sänkbrunn så ställer man en brunnsring på marken och gräver sedan inuti brunnsringarna och underminerar dom så att dom sjunker.
När man nått rätt djup gjuter man en botten och brunnen är färdig.

2022-12-15

Vintern börjar ta fart och det är även full fart i projektet. Det har borrats ut skyddsledningar i älven där vi nu ska föra in vatten- och tryckspill ledningar. Entreprenören monterar vikter och flöten på ledningarna för att sedan dra ut dom i älven och dra upp dom på land genom de borrade skyddsrören. Sedan sänks ledningarna ner på botten av älven. Under järnvägen har det hammarborrats stålrör som fungerar som skyddsrör för vatten och avlopp. Det utförs även hammarborrning under en väg i Lennheden. Två av fyra pumpstationer är nu på plats. Under vecka 52 och vecka 1 kommer det att vara lite mindre aktivitet i entreprenaden.

Oktober 2022

Arbetena med förläggning av VA, el och opto är i full gång på båda sidor av järnvägen inne i Lennheden. Fokus kommer att vara att få klart det området samt att koppla samman Lennheden mot nätet som är byggt på andra sidan älven.

Förläggningen sker med schaktning och styrd borrning. Inom de närmsta veckorna kommer även arbetet med att förlägga ledningar i älven att påbörjas. Det har spontats för två stycken pumpstationer, dessa kommer att sättas i början av November.

I vissa delar av området kommer förläggningen att ske i vägar, därför byggs det även ett par tillfälliga vägar för dom som bor i området. Avverkning av skog har utförts i de områden förläggningen pågår och dom fortsätter nu avverkningen i resterande delar av entreprenaden.

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte tillstå prövningstillstånd för ledningsrätten. Detta innebär att domstolen inte tar upp överklagandet till prövning och att lantmäteriets beslut nu är fastställt.

Borlänge Energi kommer inom kort att betala ut ersättning enligt Lantmäteriets beslut.


Augusti 2022

Nu är arbetena igång igen efter semestrarna och det rullar på enligt planen.

Vi inväntar fortfarande beslutet från Mark och Miljööverdomstolen.

Borlänge Energi fortsätter arbetet med servitutsavtal för att entreprenaden ska flyta på så smidigt som möjligt.

Juni 2022
Peab har etablerat i området och arbeten är påbörjade vid infarten till Lennheden samt vid Hedarna.

Under V.28-31 sker inga arbeten på grund av semester.

2022-04-28

Mark- och miljödomstolen avslog överklagan på Lantmäteriets beslut gällande Ledningsrätt för Lennheden Södra. Mark- och miljödomstolens dom har dock överklagats vidare till mark- och miljööverdomstolen.

I väntan på mark- och miljööverdomstolens beslut har Borlänge Energi valt att gå vidare med att skriva servitutsavtal med markägare. Detta medger att grävarbeten kan påbörjas på vissa sträckor i området.

PEAB som tilldelats entreprenaden, har påbörjat etablering i området och kommer starta grävarbeten under maj månad.

2022-03-16

Ledningsrättsbeslutet är överklagat till Mark och Miljödomstolen. Vi har i dagsläget inte fått någon information om tidsaspekten kring en överklagan mer än att detta innebär att tidsplanen för utbyggnation kan påverkas.

Entreprenör för utbyggnationen är tilldelad och kan påbörja sitt arbete så fort markåtkomst frågan är utredd.

Dock kommer ni inom kort att bli kontaktade av KMP Konsult AB som utför besiktningar på byggnader. Besiktning utförs bland annat på husgrunder, murstockar osv. Aktuella besiktigningar planeras genomföras under några veckor med start vecka 12.

2021-12-03
Tidigare bokat möte inställt. Lantmäteriet återkommer med kallelse.

2021-10-28

Lantmäteriet har nu släppt alla Corona restriktioner och skickat ut kallelse till förrättningsmöte. Mötet hålls den 3 december 2021. (mötet inställt)

Borlänge Energi har valt att påbörja processen med upphandling av entreprenör parallellt med ledningsrättsprocessen i hopp om att kunna sätt igång utbygganden så snart i tid det är möjligt.

2020-05-12
När det gäller Lantmäteriets ledningsrättsförrättning för södra sidan älven har sammanträdet skjutits upp på obestämd tid. Detta på grund av de nationella Coronarestriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Lantmäteriet återkommer med mer information när och på vilket sätt en förrättning kan äga rum.

Vi har därför delat upp Projekt Lennheden i en Lennheden Norra-etapp och en Lennheden Södra-etapp.

2020-03-09
I april håller Lantmäteriet ett möte med fastighetsägare som berörs på södra sidan av älven. Beslut från förrättningen gällande norra sidan av älven kommer inom kort från Lantmäteriet.

Vi räknar med att kunna utse entreprenör under hösten med förmodad byggstart vintern 2020/21.

Observera att alla tidsangivelser ovan förutsätter att projektet framskrider enligt planen

2019-12-10
I december håller Lantmäteriet ett möte med fastighetsägare som berörs på norra sidan av älven (Gagnbro, Solbacka, Koppslagårdarna och Duvnäs).
Södra sidan kommer att kallas i början av 2020.

Borlänge Energi jobbar just nu för att inventera de privata vattenledningsnäten som finns i området. Detta för att undvika driftproblem i samband med utbyggnation.

2019-08-31
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är fördröjd. Geologiska förutsättningar och ny riskbedömning i kombination med behov av nya tekniska lösningar har sammantaget gjort att projektet har försenats.

Lantmäteriet kommer under hösten 2019 att kalla alla fastighetsägare som berörs av ledningsdragningarna till ett möte som ligger till grund för ledningsrätten vi sökt.

Vi räknar med att kunna utse entreprenör under våren med förmodad byggstart hösten 2020.

Förseningar av projektet medför att sista datum för ansökningar från er fastighetsägare är framflyttad. När ett nytt sista datum är fastställt kommer vi att informera om detta.

Observera att alla tidsangivelser ovan förutsätter att projektet framskrider enligt planen.

2019-07-04
Information kring så gott som alla befintliga vattenanslutningar har rapporterats in av er. Tack för att ni underlättat vårt arbete. Vi jobbar nu med att få in de uppgifter vi saknar. Har du inte lämnat information för din fastighet kan du fortfarande göra det via länken Lämna uppgifter för din fastighet eller via kundservice, se kontaktvägar nedan.

Information om försening
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är fördröjd och kommer att starta tidigast våren 2019.

Lantmäteriet kommer under hösten 2019 att kalla alla fastighetsägare som berörs av ledningsdragningarna till ett möte som ligger till grund för ledningsrätten vi sökt.

När ledningsrätten är klar kan arbetet med att upphandla en entreprenör starta. Detta brukar ta ungefär tre månader. Arbetet med att bygga Va-anläggningen kan sedan påbörjas. Vi återkommer med mer information hur processen fortlöper.


2019-02-12
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är fördröjd och kommer att starta tidigast sensommaren 2019.

Geologiska undersökningar i området visar på risker som innebär att vi behöver utreda och välja andra tekniska lösningar för pumpning av avloppsvatten över älven än de som vi först tänkte. Ytterligare geologisk undersökning kommer att behöva göras i området Holtäpporna/Grådheden.

Nästa steg är att fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen blir kallad till ett möte med Lantmäteriet. Detta kommer ske under våren.

När ledningsrätten är klar kan arbetet med att upphandla en entreprenör starta. Detta brukar ta ungefär tre månader. Arbetet med att bygga Va-anläggningen kan sedan påbörjas. Vi återkommer med mer information hur processen fortlöper.

2018
Emma Lennmark Appelblom är geovetare från Metron och kommer att röra sig i området från mitten på maj för att göra riskanalyser. Analyserna görs inför kommande besiktningar och är till för att se om kartmaterialet stämmer överens med verkligheten. Som det ser ut så kommer Emma inte behöva gå in på någons tomt utan kan utföra det som behöver göras från vägen.

Metron Miljökonsult är ett oberoende konsultföretag med huvudfokus på vibrationer från mark- och anläggningsarbeten och dess påverkan på omgivningen.


Vill du ha fiberanslutning?

En fiberanslutning är grunden för dagens och morgondagens kommunikation. Vi erbjuder ett öppet nät (upp till 1 Gbit/s) för Internet, tv och telefoni men även för framtida tjänster och möjligheter.

Om du vill göra en digital beställning med hjälp av BankID hittar du den sidan här:
Jag vill bli ansluten - Lennheden Länk till annan webbplats.

Använd annars blanketten:

Beställning av Fiberanslutning Lennheden Pdf, 405.9 kB.
Allmänna villkor Pdf, 210.4 kB.

Visar hur en fastighet ansluts till kommunalt nät.


Anslutning till kommunalt Vatten och avlopp

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller tomtliknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

1 Huvudledningar

2 Servisledningar vatten och spillvatten

3 Servisventil och spolbrunn vid förbindelsepunkt

4 Vattenledning

5 Spillvattenledning

6 Avluftning över taknock

7 Vattenmätare

8 Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighetssidan av gränsen. Borlänge Energi ansvarar på motstående sida.

Daniel Börjesson.

Har du frågor?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig!

Text