Borlänge kommuns logotyp

Kommunalt VA till Lennheden Norra

Som en del av skyddet av vattentäkten i Lennheden bygger Borlänge Energi på uppdrag av kommunen ut det kommunala vatten- och avloppsnätet till området.

Lantmäteriförättningen har delats upp i Norra och Södra Lennheden.
Norra sidan avser alla fastigheter norr om älven och Södra således det som är på södra sidan älven. Lennheden Södra hittar du här

Nulägesinformation

2021-12-17

Nu är alla ledningar nere i backen och det som återstår är filmning och provning av ledningarna. Efter godkända resultat ska vattenledningarna spolas och vattenprover ska tas, vilket görs i dagsläget.

Återställningsarbetena fortsätter, det kommer även att vara kvar lite återställning som får vänta till våren.

Efter E16 görs nu de sista arbetena för att färdigställa fiberkanalisationen.

2021-10-19

Arbetena med förläggning av VA, el och opto fortsätter i Duvnäs under oktober. Där ska även den femte och sista pumpstationen färdigställas.

I mitten av oktober kommer även schaktarbetena fortsätta i Norr Amsberg på norra sidan av E16.

Vägen genom Solbacka är nu öppen men en del återställningsarbeten återstår. Nu är en stor del av VA schakterna gjorda och det kommer att göras en del återställningsarbeten i hela projektområdet.

Styrd borrning utförs i Gagnbro och ytterligare en i Norr Amsberg.

Innan dom nya vattenledningarna kan tas i drift så ska dom fyllas upp med vatten och provtryckas för att kolla att dom är hela. Efter det ska dom spolas och det ska tas vattenprover. Peab planerar att påbörja dessa arbeten i slutet av oktober. Dessa arbeten kan medföra vissa variationer av tryck och flöde i det befintliga vattennätet.

Bilder från arbetet:

2021-09-07

Schaktarbetena för VA, el och opto fortsätter i Gagnbro på södra sidan av E16 och även i Duvnäs och Havtrollet. Vägen genom Sollbacka är avstängd större delen av tiden fram till vecka 39.

Den styrda borrningen längs med E16 förbi fotbollsplanen i Amsberg pågår och hammarborrningen är etablerad i Norr Amsberg och kommer att borra 6 stycken rör för Vatten, spill och opto under E16.

I mitten av månaden kommer Dala Kommunalteknik börja att färdigställa de 5 pumpstationerna som är satta.

2021-08-18

Arbetena är nu igång igen efter semestern.

Schaktarbetena för VA, el och opto fortsätter i Gagnbro på södra sidan av E16 och även i Duvnäs och Havtrollet.

Västra nedfarten till Solbacka är nu avstängd igen men öppnas upp till v.34. Därefter kommer vägen genom Sollbacka att stängas för schaktarbeten. Boende kommer att informeras hur dom tar sig fram på bästa sätt.

Under nästa vecka fortsätter den styrda borrning längs med E16 förbi fotbollsplanen i Amsberg. V.35 etablerar sig även hammarborrningen i Norr Amsberg och kommer att borra 6 stycken rör för Vatten, spill och opto under E16.

I mitten av September kommer Dala Kommunalteknik börja att färdigställa de 5 pumpstationerna som är satta.

2021-06-05
I Duvnäs är nu hammarborrningen klar under E16. Vid hammarborrning så borras stålrör in med hjälp av en borrkrona som drivs av tryckluft. Hammarborrning är lämplig vid borrning av självfallsledningar där lutningen är liten då den har bättre precision än tex styrd borrning.

I delar av Gagnbro sker schakt och förläggning av ledningar i spontkassetter. Denna metod används på traditionell schakt inte är möjlig på grund av närliggande byggnationer eller andra förhållanden som gör att man inte kan ha säkra schakter.

Samtliga pumpstationer är nu satta, den sista (PST410) sattes den 14 juni.

Schaktarbetena för VA, el och opto pågår just nu i Duvnäs och i Gagnbro söder om E16 i nedfarten till Solbacka. Den nedfarten är nu avstängd på grund av detta. Den öppnas upp till vecka 28.

Den styrda borrningen har nu tagit semester och arbetena återupptas vecka 32, då man börjar med borrningarna i Norr Amsberg. Borrningen görs då från fotbollsplanen mot Borlänge.

VA-förläggningen kommer att pågå till slutet av september i områdena Duvnäs, Gagnbro, Solbacka och Havtrollet. I Norr Amsberg kommer arbetena pågå till slutet av oktober.

Återställningsarbeten kommer att göras året ut.

2021-05-31
Runt område Dalporten är vatten och avlopps-delen klar. Där läggs nu optokablar och sedan ska vägen återställas.

På rastplatsen vid Solbacka, som nu är avstängd, har en stor borrigg ställts upp för att borra en sträcka längs E16. I samma område ner mot älven anläggs nu serviser.

Projektet följer tidplanen och kommer under vecka 28-31 gå in i en planerad paus.

2021-03-19
Arbetena är nu i full gång och de två schaktlagen är dels i området vid Dalporten och dels närmare Duvnäs där vi lagt ledningar från vattenreservoaren och är nu på väg ner mot E16.

Borrentreprenören borrar just nu ledningar i Solbackaområdet.

Bilden visar hur el och optokablar läggs med i schakten

2021-02-01
PEAB har nu påbörjat schaktningsarbetena för de nya ledningarna på två fronter i Solbackaområdet.

I slutet av februari påbörjas spontning (byggande av stödkonstruktioner) och efter det grundläggning för fyra av områdets pumpstationer.

I arbetet med ledningarna vill vi upplysa om att inkoppling kan ske först efter det att Borlänge Energi tagit kontakt.

2020-12-18
Uppstart av grävarbeten Lennheden Norra
PEAB Anläggning AB är den entreprenör som är utsedd för utbyggnationen av Borlänge Energis ledningar i Lennheden Norra. Från och med vecka 51 sker etablering i området och sedan startar arbetena under januari 2021.

Det är i första hand PEABs platsorganisation som kommer hålla den löpande dialogen med er kring praktisk information så som tidsplaner och framkomlighet. Ni hittar också löpande allmän information på den här sidan.

Som övrig information kopplad till projektet kan nämnas att avverkning av skog och besiktning av fastigheter pågår sedan en tid men är nu inne i slutskedet.

'2020-11-10
Besiktning av fastigheter
Under vecka 47 kommer Metron på uppdrag av Borlänge Energi påbörja arbetet med besiktning av utvalda fastigheter. Besiktningen görs för att få en överblick på fastighetens befintliga status innan några arbeten påbörjas. Kontroller görs på bland annat murstock, grunder, fasader mm och kommer främst ske på fastigheter som ligger inom områden där markarbete som kan skapa vibrationer kommer förekomma.
Metron kommer ta kontakt med berörda fastigheter.

Övrigt
Röjning och avverkning av buskar och träd inom arbetsområde pågår sedan en tid.

2020-09-25
Borlänge Energi kommer under hösten att påbörja röjning och avverkning av buskar och träd inom arbetsområdet för VA-utbyggnaden i projekt Lennheden Norra.

De fastighetsägare som har träd inom arbetsområdet kommer att bli kontaktade av utsedd avverkningsentreprenör, Skogstjänst i Dalarna AB, innan avverkningen påbörjas.

De träd som tas ner tillfaller er som fastighetsägare och det ankommer er att anvisa plats för upplag när avverkaren kontaktar er.

Fastighetsägaren kan dock föra dialog med avverkaren om eventuellt omhändertagande av virke, arvode/ersättning avtalas då mellan er som fastighetsägare och avverkaren.

Inga träd på tomtmark kommer att tas ned i detta skede.

För frågor hänvisas ni till Borlänge Energi kundservice på telefon 0243-730 00

2020-08-20
Borlänge Energi kommer under hösten att påbörja röjning och avverkning av buskar och träd inom arbetsområdet för VA-utbyggnaden i projekt Lennheden Norra.

De fastighetsägare som har träd inom arbetsområdet kommer att bli kontaktade av utsedd avverkningsentreprenör innan avverkningen påbörjas för vidare överenskommelse.

Inga träd på tomtmark kommer att tas ned i detta skede.

2020-06-22
Lennheden Norra
Borlänge Energi har anlitat en extern firma som nu arbetar med att staka ut arbetsområdet inför avverkning.

Observera att det i dagsläget markeras för att vi ska få en uppfattning om arbetets omfattning.

När avverkning blir aktuellt kommer ni bli kontaktade. I första läget kommer träd och buskar av skogskaraktär avverkas, dvs ingen avverkning kommer ske inne på tomtmark. Borttagning av träd och buskar inne på tomtmark kommer ske närmare inpå byggstart.

Byggstarten planeras till vintern 2020/2021

2020-05-12
Beslut från Lantmäteriets ledningsrättsförrättning gällande norra sidan av älven har nu vunnit laga kraft. Borlänge Energi kommer inom kort att betala ut ersättningar för ledningsrättsintrånget som Lantmäteriet beslutat. Är du fastighetsägare med rätt till ersättning enligt Lantmäteriets beslut och har konto anmält hos oss kommer utbetalningen ske via kontoutbetalning. Har du inte anmält konto hos oss kommer utbetalningen via utbetalningsavi.

När det gäller Lantmäteriets ledningsrättsförrättning för södra sidan älven har sammanträdet skjutits upp på obestämd tid. Detta pga de nationella Coronarestriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Lantmäteriet återkommer med mer information när och på vilket sätt en förrättning kan äga rum.

Vi har därför delat upp Projekt Lennheden i en Lennheden Norra-etapp och en Lennheden Södra-etapp.

Arbetet med att kunna utse entreprenör och kunna starta grävarbetet fortgår därför för etapp Lennheden- norra. Vi räknar med att kunna utse entreprenör under hösten med förmodad byggstart vintern 2020/21.

Observera att alla tidsangivelser ovan förutsätter att projektet framskrider enligt planen.

2020-03-09
I april håller Lantmäteriet ett möte med fastighetsägare som berörs på södra sidan av älven. Beslut från förrättningen gällande norra sidan av älven kommer inom kort från Lantmäteriet.

Vi räknar med att kunna utse entreprenör under hösten med förmodad byggstart vintern 2020/21.

Observera att alla tidsangivelser ovan förutsätter att projektet framskrider enligt planen

2019-12-10
I december håller Lantmäteriet ett möte med fastighetsägare som berörs på norra sidan av älven (Gagnbro, Solbacka, Koppslagårdarna och Duvnäs).
Södra sidan kommer att kallas i början av 2020.

Borlänge Energi jobbar just nu för att inventera de privata vattenledningsnäten som finns i området. Detta för att undvika driftproblem i samband med utbyggnation.

2019-08-31
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är fördröjd. Geologiska förutsättningar och ny riskbedömning i kombination med behov av nya tekniska lösningar har sammantaget gjort att projektet har försenats.

Lantmäteriet kommer under hösten 2019 att kalla alla fastighetsägare som berörs av ledningsdragningarna till ett möte som ligger till grund för ledningsrätten vi sökt.

Vi räknar med att kunna utse entreprenör under våren med förmodad byggstart hösten 2020.

Förseningar av projektet medför att sista datum för ansökningar från er fastighetsägare är framflyttad. När ett nytt sista datum är fastställt kommer vi att informera om detta.

Observera att alla tidsangivelser ovan förutsätter att projektet framskrider enligt planen.

2019-07-04
Information kring så gott som alla befintliga vattenanslutningar har rapporterats in av er. Tack för att ni underlättat vårt arbete. Vi jobbar nu med att få in de uppgifter vi saknar. Har du inte lämnat information för din fastighet kan du fortfarande göra det via länken Lämna uppgifter för din fastighet eller via kundservice, se kontaktvägar nedan.

Information om försening
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är fördröjd och kommer att starta tidigast våren 2019.

Lantmäteriet kommer under hösten 2019 att kalla alla fastighetsägare som berörs av ledningsdragningarna till ett möte som ligger till grund för ledningsrätten vi sökt.

När ledningsrätten är klar kan arbetet med att upphandla en entreprenör starta. Detta brukar ta ungefär tre månader. Arbetet med att bygga VA-anläggningen kan sedan påbörjas. Vi återkommer med mer information hur processen fortlöper.


2019-02-12
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är fördröjd och kommer att starta tidigast sensommaren 2019.

Geologiska undersökningar i området visar på risker som innebär att vi behöver utreda och välja andra tekniska lösningar för pumpning av avloppsvatten över älven än de som vi först tänkte. Ytterligare geologisk undersökning kommer att behöva göras i området Holtäpporna/Grådheden.

Nästa steg är att fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen blir kallad till ett möte med Lantmäteriet. Detta kommer ske under våren.

När ledningsrätten är klar kan arbetet med att upphandla en entreprenör starta. Detta brukar ta ungefär tre månader. Arbetet med att bygga VA-anläggningen kan sedan påbörjas. Vi återkommer med mer information hur processen fortlöper.

2018
Emma Lennmark Appelblom är geovetare från Metron och kommer att röra sig i området från mitten på maj för att göra riskanalyser. Analyserna görs inför kommande besiktningar och är till för att se om kartmaterialet stämmer överens med verkligheten. Som det ser ut så kommer Emma inte behöva gå in på någons tomt utan kan utföra det som behöver göras från vägen.

Metron Miljökonsult är ett oberoende konsultföretag med huvudfokus på vibrationer från mark- och anläggningsarbeten och dess påverkan på omgivningen.


Anslutning till kommunalt Vatten och avlopp

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller tomtliknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

Visar hur en fastighet ansluts till kommunalt nät.

1 Huvudledningar

2 Servisledningar vatten och spillvatten

3 Servisventil och spolbrunn vid förbindelsepunkt

4 Vattenledning

5 Spillvattenledning

6 Avluftning över taknock

7 Vattenmätare

8 Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighetssidan av gränsen. Borlänge Energi ansvarar på motstående sida.

Daniel Börjesson.

Har du frågor?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig!

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies