Mina sidor

Kommunalt VA Pusselbo - Repbäcken

Som en del av skyddet av vattentäkten i Lennheden bygger Borlänge Energi på uppdrag av kommunen ut det kommunala vatten- och avloppsnätet till området.

Det händer i området

Januari 2024

Vi kan nu meddela att ledningsrätt har erhållits för alla ledningssträckor i projektet.

Borlänge Energi har sedan tidigare betalat ut markintrångsersättning till fastigheter söder om älven (Repbäcken, Pusselbo och Båtstad) och har nu påbörjat utbetalningen till fastigheterna norr om älven (Färjenäs och Strandarna). Ersättningen erhålls enligt Lantmäteriets ersättningslängd daterad 2023-08-07.

KMP Konsult AB har påbörjar besiktningar av byggnader i närheten av entreprenaden. Besiktning utförs bland annat på husgrunder och murstockar för att dokumentera befintligt skick. Detta görs då grävarbeten kan vara vibrationsalstrande. Alla fastigheter kommer kontaktas av KMP konsult AB innan planerad besiktning.

Peab AB är tilldelad entreprenör. Mer information om projektet kommer meddelas när tidsplan är klar.


November 2023
Mark och miljödomstolen avslog överklagandet på ledningsrätten men beslutet är överklagad vidare till Mark och miljööverdomstolen.

Utbyggnad av vattentjänster planeras fortsatt att påbörjas under första kvartalet 2024, underförutsättning att upphandling av entreprenör fortsätter enligt plan och att ledningsrätt erhålles. 

Inom kort kommer KMP Konsult AB påbörja besiktningar på byggnader i närheten av entreprenaden. Besiktningen utförs bland annat på husgrunder och murstockar. KMP Konsult AB kommer kontakta alla fastigheter i god tid innan planerad besiktning.  


Tidigare
Lantmäteriet har fattat beslut i ledningsrättsförrättningen med ärendenummer W22715. Beslutet i områdena norr om Dalälven; Färjenäs, Strandarna och Norr Amsberg, är dock överklagat till Mark och miljödomstolen.

Parallellt med ledningsrättsprocessen är upphandlingen av entreprenör påbörjad. Under förutsättning att ledningsrätt erhålles, upphandling av entreprenör fortskrider enligt plan och allt flyter på i övrigt kommer utbyggnad av vattentjänster troligen påbörjas under första kvartalet 2024. 

Avgiften för anslutning till det kommunala VA-nätet debiteras enligt gällande års taxa det året då utbyggnationen är klar och fastigheten har möjlighet att anslutas.

Har ni frågor kontakta Borlänge Energis Kundtjänst på 0243-730 00.

Visar hur en fastighet ansluts till kommunalt nät.


Anslutning till kommunalt Vatten och avlopp

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller tomtliknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

1 Huvudledningar

2 Servisledningar vatten och spillvatten

3 Servisventil och spolbrunn vid förbindelsepunkt

4 Vattenledning

5 Spillvattenledning

6 Avluftning över taknock

7 Vattenmätare

8 Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighetssidan av gränsen. Borlänge Energi ansvarar på motstående sida.

Har du frågor?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig!

Daniel Börjesson.