Mina sidor

Kommunalt VA Pusselbo - Repbäcken

Som en del av skyddet av vattentäkten i Lennheden bygger Borlänge Energi på uppdrag av kommunen ut det kommunala vatten- och avloppsnätet till området.

Det händer i området

Juni

Vi jobbar med sjöarbeten i området kring Mellstabron. Det innebär att det under olika perioder fram till hösten kan synas ledningar flytandes vid vattenytan. Ledningarna har flytbojar fästa vid sig och är markerade med ljus/reflex.

Framkomligheten på gång-, cykel- och bilvägarna i området kommer fortsatt att begränsas av grävarbeten. Vi ber om ursäkt för den olägenhet det skapar och arbetar för att få de framkomliga så snart det är möjligt. Dock kan det dröja innan de blir återställda med asfalt.

Fram till semsteruppehållet arbetar vi på ett antal olika ställen bland annat Mellstaparken, Båtsta och i delar av Pusselbo och Repbäcken. Semesteruppehållet är under veckorna 28-30.

Maj 2024

Framkomligheten på gång-, cykel- och bilvägarna i området kommer begränsas av grävarbeten. Vi ber om ursäkt för den olägenhet det skapar och arbetar för att få de framkomliga så snart det är möjligt. Dock kan det dröja innan de blir återställda med asfalt.

Det är främst delar av cykelvägen i Repbäcken, Pusselbo och Båtstad som påverkas i nuläget. Där kommer vi fortsätta gräva i bilvägarna, som många använder även för cykling. Påverkan på framkomligheten kommer troligen hålla i sig hela året men i olika sträckningar.

Arbeten utförs även i Kvarnsveden, Mellsta och i Strandarna vilket gör att det även där finns en viss påverkan på framkomligheten.

April 2024

Peab AB har etablerat sig efter Repbäcksvägen i Båtstad.

Arbetena är påbörjade i Båtsta och Repbäcken och kommer att startas upp även i Kvarnsveden och Pusselbo under maj. Peab tar kontakt med alla som berörs inför uppstart.

Vi som jobbar med projektet vill också säga tack till alla som kom på öppet hus 17-18 april. Vi sammanställer nu de frågor som kom in och återkommer med svaren.

April 2024

Peab AB håller på att etablera efter Repbäcksvägen i Båtstad.

Avverkning av träd inom arbetsområdet pågår och de första grävarbetena är påbörjade i Båtstad.

Öppet hus
Alla som berörs av utbyggnationen är välkomna till Öppet hus i Repbäckens Bygdegård under onsdag och torsdag den 17-18 april mellan kl.09-18.

På plats finns representanter från Borlänge Energi, bygg- och projektledare samt entreprenören och ni har möjlighet få svar på era frågor kring projektet.

Fastighetsbesiktning

KMP Konsult AB kommer fortsätta sitt arbete med fastighetsbesiktningar. Besiktning utförs på bland annat husgrunder, murstockar osv.

Grov tidsplan

2024 (vår sommar höst) Kvarnsveden, Båtstad, Pusselbo och Repbäcken

2024/2025 (Vinter) Färjenäs öster om E16, Norr Amsberg väster om E16

2025 (vår sommar höst) Färjenäs, Strandarna och Norr Amsberg.

Innan grävarbeten påbörjas i ett område kommer alla som berörs bli kontaktade.

Januari 2024

Vi kan nu meddela att ledningsrätt har erhållits för alla ledningssträckor i projektet.

Borlänge Energi har sedan tidigare betalat ut ersättning för markintrång till fastigheter söder om älven (Repbäcken, Pusselbo och Båtstad) och har nu påbörjat utbetalningen till fastigheterna norr om älven (Färjenäs och Strandarna). Ersättningen erhålls enligt Lantmäteriets ersättningslängd daterad 2023-08-07.

KMP Konsult AB har påbörjar besiktningar av byggnader i närheten av entreprenaden. Besiktning utförs bland annat på husgrunder och murstockar för att dokumentera befintligt skick. Detta görs då grävarbeten kan vara vibrationsalstrande. Alla fastigheter kommer kontaktas av KMP konsult AB innan planerad besiktning.

Peab AB är tilldelad entreprenör. Mer information om projektet kommer meddelas när tidsplan är klar.


November 2023
Mark och miljödomstolen avslog överklagandet på ledningsrätten men beslutet är överklagad vidare till Mark och miljööverdomstolen.

Utbyggnad av vattentjänster planeras fortsatt att påbörjas under första kvartalet 2024, underförutsättning att upphandling av entreprenör fortsätter enligt plan och att ledningsrätt erhålles.

Inom kort kommer KMP Konsult AB påbörja besiktningar på byggnader i närheten av entreprenaden. Besiktningen utförs bland annat på husgrunder och murstockar. KMP Konsult AB kommer kontakta alla fastigheter i god tid innan planerad besiktning.


Tidigare
Lantmäteriet har fattat beslut i ledningsrättsförrättningen med ärendenummer W22715. Beslutet i områdena norr om Dalälven; Färjenäs, Strandarna och Norr Amsberg, är dock överklagat till Mark och miljödomstolen.

Parallellt med ledningsrättsprocessen är upphandlingen av entreprenör påbörjad. Under förutsättning att ledningsrätt erhålles, upphandling av entreprenör fortskrider enligt plan och allt flyter på i övrigt kommer utbyggnad av vattentjänster troligen påbörjas under första kvartalet 2024.

Avgiften för anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet debiteras enligt gällande års taxa det året då utbyggnationen är klar och fastigheten har möjlighet att anslutas.

Har ni frågor kontakta Borlänge Energis Kundtjänst på 0243-730 00.

Visar hur en fastighet ansluts till kommunalt nät.


Anslutning till kommunalt Vatten och avlopp

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller tomtliknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

1 Huvudledningar

2 Servisledningar vatten och spillvatten

3 Servisventil och spolbrunn vid förbindelsepunkt

4 Vattenledning

5 Spillvattenledning

6 Avluftning över taknock

7 Vattenmätare

8 Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighetssidan av gränsen. Borlänge Energi ansvarar på motstående sida.

Viktig information för ägare till fastigheter som ska anslutas

Då utbyggnationen sträcker sig över stora områden gör det att olika etapper kommer uppfattas som klara. Det är dock viktigt att tänka på att hela anläggningen med exempelvis ledningar, pumpstationer, tryckstegringar måste vara i drift i innan anslutning blir aktuell.

Borlänge Energi kommer informera när utbyggnationen i ert område är klart i sin helhet. Innan Borlänge Energi kontaktar er behöver ni inte göra någonting. Troligen kommer de första fastigheterna kunna koppla in sig först 2026.

Har du frågor?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig!

Jag vill veta när det görs uppdateringar på sidan

Väljer du att prenumerera på sidan så får du e-post till den adress du anger varje gång vi gör uppdateringar här. När du fyllt i din adress och tryckt på skickas ett första e-postmeddelande ut för att du ska samtycka till att vi skickar information till dig.

Hantera prenumeration