Borlänge kommuns logotyp

Nya Hagavägen
en attraktiv stadsgata

Nu pågår arbetet med att bygga om Hagavägen till en attraktiv stadsgata med fokus på framkomlighet för cyklister och gående.

Hagavägen byggs om för att det ska bli lättare, trevligare och säkrare för gående och cyklister att röra sig längs gatan. Målet är att skapa mer stadskänsla genom större utrymme för möten och rörelse. Ombyggnationen kommer innebära att bilister, gående och cyklister samsas bättre om ytorna.

Byggnationerna innebär omfattande arbete, utöver upprustning av gatumiljön innefattas även arbeten med el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att ske i etapper mellan 2019-2021.

Etapp 3 av nya Hagavägen pågår

Etappen innefattar sträckan från och med Hagarondellen fortsatt Hagavägen fram till korsningen Masergatan. Även Röda vägen till infart Tägtvägen kommer att beröras.

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad då delar av området kommer att stängas av och trafiken ledas om. Samtliga entréer kommer att vara tillgängliga. Vi hoppas att ni har överseende med de störningar som kan förekomma under arbetet.

Arbetet beräknas vara färdigställt i slutet av 2021. Vissa avslutande arbeten kommer att ske våren 2022.

Driftinformation

För driftinformation som rör projekt Hagavägen se:

Driftinformation Borlänge Energi

Några av de förändringar som planeras är:

  • Bredare gång- och cykelbanor för att göra det lättare och trevligare för fotgängare och cyklister.
  • Träd, gräs och buskar planteras längs gatan för att skapa rumskänsla och mysiga grönytor
  • Ytorna framför butikslokalerna utformas i torganda för att ge fler naturliga mötesplatser.
  • Utmed gatan placeras sittplatser, planteringar och cykelparkeringar.
  • Busshållplatser och övergångsställen görs om för att skapa trygga och säkra passager för fotgängare.
  • Tyras torg får en upprustning och blir mer attraktiv för vistelse

Etappindelning

Skiss som visar etappindelningen för arbetet vid Hagavägen

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här