Mina sidor

Frågor och svar för vatten och avloppsprojekt

Utbyggnad

Det kommunala ledningsnätet byggs ut för att skydda människors hälsa eller miljön, samt för att skapa förutsättningar för utveckling av befintliga och nya områden. Det kan till exempel handla om att de enskilda avloppen i ett område ligger så tätt att man riskerar att förorena sitt eget eller grannens dricksvatten. Det kan vara så att grundvattnet i området är av dålig kvalitet, inte räcker till eller att skyddsvärda naturmiljöer i området påverkas negativt till följd av övergödning.

I dessa fall ska kommunen ta ansvar och ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare, enligt lagen om allmänna vattentjänster LAV 2006:412. De områden som idag har enskilda VA-lösningar men som ska anslutas till kommunalt VA pekas ut i kommunens VA-utbyggnadsplan.

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område där det finns ett kommunalt ansvar för att försörja fastigheterna med en lösning för en eller flera vattentjänster (vatten, spill- och dagvatten).

Verksamhetsområdet fastställs av kommunfullmäktige och innebär att kommunen är skyldig att försörja fastigheterna inom verksamhetsområdet med de beslutade vattentjänsterna. Det är Borlänge Energi som VA-huvudman som bygger ut vattentjänster i Borlänge kommun.

Hur de kommunala ledningarna dras styrs av olika förutsättningar, till exempel markförhållanden, byggnader, fornlämningar, berggrund och annat. Borlänge Energi genomfört utredning och projektering för att hitta bästa lösningen för varje område. Samråd med berörda markägare sker under arbetets gång.

Borlänge Energi arbetar för att göra så lite skada som möjligt på träd och buskar. I de fall där träd och buskar hamnar inom arbetsområde behöver de tas ned. Detta utförs i normalfall av Borlänge Energi. Information om avverkning och ersättning sker i samband med utredning och projektering.

Ekonomi

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar för sin anslutningspunkt till det kommunala VA-nätet. Den avser kostnaden för att ordna den kommunala VA-anläggningen.

Anläggningsavgiftens storlek bestäms av den VA-taxa som gäller för det år som fastighetens förbindelsepunkt är meddelad. Gällande taxa finns att hitta på Borlänge Energis hemsida, Länk till VA-taxa-sidan.

Anläggningsavgiften faktureras när Borlänge Energi har byggt ut och driftsatt områdets ledningsnät och meddelat fastighetsägaren en förbindelsepunkt. Fakturering kommer att ske innan ni har er egen anläggning ansluten. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Fastighetsägaren bekostar själv grävning av ledningar från byggnad och fram till förbindelsepunkten. Kostnaderna för grävningsarbeten kan variera på grund av olika förhållanden på fastigheterna, till exempel beror det på hur lång ledningsdragning som behövs och hur markförhållandena ser ut.

Brukningsavgift är den löpande månadsavgiften du betalar för vatten- och avloppstjänster. Den innehåller både en fast del, som utgår från de tjänster du har tillgång till, och en rörlig del som utgår från din vattenförbrukning. Länk till hemsida – brukningsavgifternas storlek.

Nej, det är ingen skillnad på avgifterna mellan åretrunt- och sommarboende. Både anläggningssavgiften och brukningsavgiften beräknas på samma sätt för de olika boendeformerna.

Det går i vissa fall att dela upp betalningen av anläggningsavgiften, men det krävs då att banken har avslagit låneansökan, att avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och att godtagbar säkerhet ställs.

När den kommunala VA-anläggningen är utbyggd är enskilda anläggningar inte längre till nytta, de har blivit ”onyttiga”. Det kallas ”onyttigbliven anläggning”. I vissa fall kan du få ersättning för en onyttigbliven anläggning. En förutsättning för ersättning är att avloppsanläggningen inte är äldre än 10 år, och att dricksvattenanläggningen inte är äldre än 20 år. Ersättning kan sökas först efter att förbindelsepunkten har meddelats fastigheten.

Anslutning

Borlänge Energi gräver ner, äger och ansvarar för de kommunala ledningarna fram till förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens enskilda ledningar ansluter till de kommunala VA-ledningarna, ofta placerad vid fastighetsgräns.

Kommunen beslutar om verksamhetsområde för VA. Borlänge Energi bygger ut den kommunala VA-anläggningen och upprättar förbindelsepunkter till samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet. Fastigheter som inte är bebyggda och inte utpekade för bebyggelse enligt detaljplan undantas. De fastigheter som får förbindelsepunkter ska betala anläggningsavgift.

När Borlänge Energi har byggt klart den kommunala anläggningen och meddelat förbindelsepunktens läge kan fastighetsägaren ansluta de egna ledningarna. Du som fastighetsägare ansvarar själv för grävarbeten och ledningsdragning på din fastighet. En plats för vattenmätare behöver också ordnas på fastigheten.

När arbetena på fastigheten är klara meddelar du Borlänge Energi för driftsättning.

För en mer detaljerad beskrivning av anslutningen, se steg-för-steg-guiden.

Du som fastighetsägare svarar själv för grävning för egna ledningar på egen fastighet. Du kan gräva själv eller ta kontakt med entreprenör. Prata gärna med flera entreprenörer och jämför offerter. Du kan också gå ihop med grannarna och tillsammans beställa arbetet av en entreprenör.

För att brukningsavgiften ska kunna beräknas krävs det att fastighetens vattenförbrukning mäts med en vattenmätare. Vattenmätaren bekostas och installeras av Borlänge Energi. Fastighetsägaren ansvarar för att en mätarplats iordningsställs i enlighet med Borlänge Energis anvisningar. Länk till vattenmätarblad.

Dagvatten får inte ledas till spillvattennätet. Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten ska det tas omhand lokalt på den egna fastigheten.

LTA-pumpstation

Förkortningen LTA står för lätt tryckavlopp. LTA-station är en pumpstation som hanterar spillvattnet från en fastighet.

Om en fastighet ska anslutas till det kommunala spillvattennätet och har ledningar som ligger på en lägre nivå än de kommunala behöver en LTA-pumpstation installeras. Detsamma gäller om den kommunala ledningen är trycksatt. Från huset ska ledningen ha självfall till pumpstationen som i sin tur pumpar vattnet upp till den kommunala ledningen. Detta illustreras i principskissen för VA-anslutning nedan.

I samråd med fastighetsägaren diskuterar Borlänge Energi placeringen av LTA-pumpstationen samt dess utrustning. Krav på LTA-pumpstationens placering specificeras i följande folder.

Ja, fastighetsägaren är enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) § 20, skyldig att upplåta det utrymme som krävs för en LTA-pumpstation. Mot denna bakgrund behöver Borlänge Energi och fastighetsägaren därför inte teckna något avtal om att Borlänge Energi har rätt att ha pumpen på fastigheten.

Borlänge Energi ansvarar för och bekostar inköp och leverans av LTA-pumpstationen till fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att anlägga LTA-pumpstationen och förse den med el samt står för dess anläggningskostnad. Borlänge Energi ansvarar för den slutliga driftsättningen av LTA-pumpstationen.

När fastighetsägaren är färdig med den egna installationen behöver en blankett fyllas i och skickas till Borlänge Energi: Färdiganmälan LTA-anmälan (borlange-energi.se) Länk till annan webbplats.

Borlänge Energi äger och ansvarar för drift och underhåll av LTA-pumpstationen. Vi underhåller och förnyar din pump. Vi har jour dygnet runt. Om fel på LTA-pumpstationen skulle uppstå går det att nå oss via vår kundservice.

Fastighetsägaren är ansvarig för att inga oönskade föremål och ämnen når LTA-pumpstationen. Då kan fastighetsägaren bli skyldig att ersätta skadan.

I allmänna bestämmelser (länka detta) för användandet av Borlänge Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, finns mer information kring vad som får spolas ner i spillvattnet.

Det finns inget generellt svar utan kostnaderna kan variera på grund av olika förhållanden på fastigheterna, till exempel hur långt det behöver grävas och vilka markförhållanden som råder. Fastighetsägaren bekostar själv grävning av ledningar från fastigheten fram till förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. Anläggnings- och brukningsavgift påverkas inte.

Övriga frågor

Efter att spillvattenledning har blivit påkopplat till det kommunala ledningsnätet ska du som fastighetsägare ordna med sluttömning av din enskilda avloppsanläggning. Sluttömningen bokas hos Borlänge Energi.

Frågor rörande vad som ska göras med avslutad avloppsanläggning hanteras av miljökontoret på kommunen. Besök www.borlange.se Länk till annan webbplats. för mer information.

Fastigheten kan ansöka om avgiftsbefrielse gällande anläggningsavgift för vatten om ni har enskild dricksvattenbrunn med god kapacitet och godkänd vattenkvalitet. Förutsättning för det är att ni lämnat in skriftlig dokumentation på att ni har godkänt vatten samt att ni inte vill utnyttja det kommunala vattnet. Länk till ansökan som ska finnas på projektsidan.