Borlänge kommun

Det händer i Borlänge

Här kan du följa en del av de pågående projekt som vi utför i egen regi eller tillsammans med andra.

Vatten och avlopp

Kommunalt VA Lennheden-Pusselbo-Repbäcken

Kommunalt VA till Lennheden Södra
Kommunalt VA till Lennheden Norra
Kommunalt VA till Pusselbo - Repbäcken

Förnyade VA-ledningar Gylle

Vid Odalvägen nedanför Gylle Skola kommer 14 fastigheter att få förnyade ledningar under våren 2022

Förnyade VA-ledningar Uvberget-Storsten och Dalsjö

Nya vatten- och spilledningar från Uvberget via Storsten till Dalsjö.
Även en ny vattenpumpstation ska byggas i Storsten.

Stadsmijö

Gång- och cykelväg Faluvägen

Etapp 3 av arbetet pågår och beräknas klar hösten 2022

Gång- och cykelväg Hagavägen

Till våren/sommaren ska gång- och cykelvägen längs med Röda vägen (Från Högskolan till stadshuset) breddas och nya fjärrvärmeledningar ska dras.

Elnät

Nya elmätare

En ny generations elmätare med nya funktionskrav ska vara på plats hos alla kunder senast den 1 januari 2025. Arbetet är i full gång. Innan själva bytet får du som kund ett informationsbrev som bland annat talar om under vilken tidsperiod som bytet kan ske samt vad som är bra att tänka på inför det.
Läs mer här

Förnyelse centrala Borlänge

I Östermalm, Hushagen och Kvarnsveden kommer gamla kablar att förnyas för att minska risken för störningar, information skickas ut till berörda innan projekten startar. Utöver dessa lite större projekt byts årligen ett antal kabelskåp och nätstationer ut för att säkerställa ett fortsatt driftsäkert nät.

Förnyelse Tuna-Hästberg

Som ett led i att ersätta gamla luftledningar på landsbygden mot mer driftsäker markkabel förnyas, under 2022, elnätet i Tuna-Hästberg, det görs tillsammans med att fibernät byggs ut i området. Berörda markägare blir kontaktade i god tid innan byggstart.

Stadsnät

Jakobsdalen