Borlänge kommun

Det händer i Borlänge

Här kan du följa en del av de pågående projekt som vi utför i egen regi eller tillsammans med andra.

Större övergripande projekt

Vatten och avlopp

Kommunalt VA Lennheden-Pusselbo-Repbäcken

Kommunalt VA till Lennheden Södra
Kommunalt VA till Lennheden Norra
Kommunalt VA till Pusselbo - Repbäcken

Nya VA-ledningar i Dalsjö/Igeltjärna

Befintliga vattenledningar är uttjänta och i samband med det bygger vi nya spill- och vattenledningar.


Stadsmijö

Gång- och cykelväg Faluvägen etapp 2

Byggnationen av gång- och cykelväg Faluvägen etapp 2 mellan Hemgatan och Barbergsvägen pågår.
Arbetena beräknas pågå till juni 2021 och omfattar en gång- och cykelväg på Faluvägens norra sida samt förnyelse av ledningar.


Parker och lekplatser

Vid de flesta lekplatsupprustningarna förs en dialog med boende, vilka som är på gång just nu ser du här nedanför. Ett renoveringsprogram finns som årligen bearbetas.

Lekplatsen i Kälarvet vid Arturs gata

Under våren-sommaren 2021 planeras lekplatsen vid Arturs gata att rustas upp. Förslaget innebär att den nuvarande utrustningen byts ut helt.

Lekplatsen i Storsvängen

Under våren-sommaren 2021 planeras lekplatsen i Storsvängen att rustas upp. Förslaget innebär att den nuvarande utrustningen byts ut helt.


Elnät

Förnyelse centrala Borlänge

I Mjälga, Östermalm och Hushagen förnyas gamla kablar för att minska risken för störningar.

Förnyelse Stormatsbyn-Morberget

Som ett led i att ersätta gamla luftledningar på landsbygden mot mer driftsäker markkabel förnyas, under 2021, elnätet vid Stormatsbyn-Morberget. Berörda markägare blir kontaktade i god tid innan byggstart.

En medarbetare på Borlänge Energi stadsnät håller i en fiberkabel