Säkerheten på Fågelmyra

Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid en risk för olyckor som brand och explosion.

Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska inträffa är liten, men eftersom den finns vill kommunen informera om risken.

Borlänge kommun har i samarbete med Borlänge Energi, som är en av de aktörer som använder eldningsolja, tagit fram information om olycksriskerna som finns i Borlänge relaterat till våra transporter och vår verksamhet, hur du blir informerad ifall det sker en allvarlig olycka och vad du i så fall ska göra och hur du ska få mer information.

Samma information som finns på den här sidan finns också i foldern:
Informationsfolder: Säkerheten på Fågelmyra bergtäkt Pdf, 1.9 MB.

Om du vill kontakta kommunen

Telefon risk- och säkerhetssamordnare
Vxl: 0243-74 000
kommun@borlange.se
www.borlange.se/sakerhet Länk till annan webbplats.

Det kan gälla din säkerhet

Information till boende i Borlänge kommun

Detta gör kommunen

Kommunen och Borlänge Energi har beredskap för att möta allvarliga samhällsstörningar. Det kan vara större störningar på el- och vattenförsörjning, översvämningar eller allvarliga kemikalieolyckor. Kommunen har en krisledningsplan för hur den ska agera och vilka åtgärder som ska genomföras.

Olika enheter inom kommunen engageras beroende på vad som har
hänt. Till exempel hjälper experter inom miljökontoret, räddningstjänsten och Borlänge Energi till om det har skett en olycka som kan skada människor, miljön eller förorena dricksvattnet. För att planeringen ska bli enhetlig görs den i samråd med bland annat företag, aktörer som Borlänge Energi, Länsstyrelsen, Landstinget och myndigheter.

Inom räddningstjänsten finns planer för vad som ska göras vid specifika olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap, resurser och utbildad personal för att snabbt kunna ingripa vid olyckor.

Detta gör Borlänge Energi

Borlänge Energi erbjuder borlängeborna värme, el, vatten och stadsnät, tar hand om avfall och avlopp, tillhandahåller så kallade energitjänster samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser. Genom dessa ledstjärnor levererar vi våra produkter 24 timmar om dygnet. Det är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön.

Bergtäkten, på Fågelmyraberget, producerar förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning sker genom sprängning.

Verksamheten omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, så kallade. Sevesolagstiftningen, med anledning av användning av sprängämnen. I denna lagstiftning finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras.

Borlänge Energi har ett nära säkerhetssamarbete med Borlänge kommun och räddningstjänsten. Vid en eventuell olycka vidtas åtgärder enligt inövade och fastställda rutiner.

Vilka risker finns på bergtäkten vid Fågelmyra

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga är sprängmedel och eldningsolja. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassas som explosiva. Inga sprängmedel förvaras inom bergtäktsområdet utan transporteras till anläggningen i samband med sprängning.

Risken för okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, det föreligger således ingen risk för explosion vid transport och hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känslig görs till ett sprängmedel. Även i denna form är den relativt okänslig mot friktion, stötar och slag.

Hur påverkas du i din närmiljö?

Om det sker en olycka med ett oljeutsläpp hos Borlänge Energi kommer det i första hand att drabba det direkt närområdet i form av läckage till mark och vatten med väldigt små konsekvenser.

Vid en oljebrand kan farliga rökgaser bildas vars spridning och utredning beror på väderlek och brandens specifika egenskaper.

Riskområdet blir vid en oljebrand betydligt större, för information om hur du påverkas och hur du ska agera vid en brand följ instruktionerna nedan.

Så här blir du varnad och informerad

Om det inträffar en allvarlig kemikalieolycka informeras allmänheten. Först
ljuder mistluren och sedan sänds information i radio och tv. Då sänds ett så
kallat viktigt meddelande till allmänheten med information om vad som har
hänt och vad man ska göra. Informationen läggs även ut på kommunens webbplats www.borlange.se

Även en mistlur kan användas för att varna allmänheten för en allvarlig olycka. Signalen testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Illustration som visar en lur som sänder ut signaler enligt informationen i texten.

Signal som varnar "Viktigt meddelande"

7 sekunders ljudstötar med 14 sekunders paus emellan i minst två minuter

Faran över
Lång signal som pågår i 30-40 sekunder

 

Det här ska du göra vid en olycka

Vid en olycka är det mycket viktigt att du följer myndigheternas anvisningar och lyssnar på lokalradio och tv. Du kan bli anvisad att stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler. Det kan också komma anvisningar om att huset eller området där du bor ska utrymmas.

Om mistluren ljuder ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler
samt lyssna på lokalradio och tv. Om du själv uppmärksammar en olycka ska du ringa 112.

Illustration som visar: Gå in, stäng dörrar, fönster och ventiler och Lyssna på lokalradio (P4) och tv. Om du har möjlighet, titta på Borlänge kommuns webbplats www.borlange.se.

Vad är farligt gods?

Inom Borlänge kommun finns gator och vägar som är speciellt rekommenderade för transporter av farligt gods. Farligt gods transporteras även på järnväg. Fordon med farligt gods ska enligt lag vara märkt på ett visst sätt för att räddningspersonal snabbt ska veta vilket ämne godset innehåller.


Bilden visar märkning av farligt gods fram, bak och på sidorna av lastbil.

Märkning fram: Visar förekomst av farligt gods
Märkning bak visar symboler för miljöfarliga ämnen, oxiderande ämnen,brandfarliga vätskor och frätande ämnen

Märknings sidor visar: Farlighetsnummer och UN-nummer 30/1202, 50/3375,80/2790 och 50/1942.

Märkning av fordon större


Bilden visar märkning av farligt gods fram och bak på mindre lastbil

Märkning fram: Visar förekomst av farligt gods.
Märkning bak visar 1,1d Enbart sprängämne, 1,1b Enbart tändare, 2 Samlastning av tändare och sprängämnen.

Märkning av fordon mindre

Mer information

Verksamheten inom Borlänge Energi omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381). Borlänge Energi har lämnat in ett handlingsprogram enligt lagen till tillsynsmyndigheten, det vill säga Länsstyrelsen i Dalarna.

Datum för senaste tillsynsbesök finns att tillgå på Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida.

För mer information kan du vända dig till Borlänge kommun eller Borlänge Energi.