Invasiva arter

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen.

Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

Så här hanterar du som privatperson i Borlänge trädgårdsavfall innehållande invasiva växter:

  • I första hand lämnas avfallet, i dubbla påsar/säckar, till Fågelmyra återvinningscentral. Säckarna ska inte tömmas utan kastas förslutna i containern för Energiåtervinning.
  • Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter läggs det förslagsvis i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet. Bara växtdelar, ingen jord. När sopkärlet töms transporteras då växtavfallet direkt till förbränning och någon risk för spridning av frön eller växtdelar finns inte.
  • Även under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning av invasiva främmande arter är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.