Mina sidor

Avfallstaxa/Prislistor

Kommunens avfallstaxa styrs av minskade avfallsmängder med syftet att vara en mer hållbar kommun.

Standardabonnemanget innehåller:
1 st 140 l kärl för brännbart restavfall
1 st 140 l kärl för matavfall

Kärlen ställs ut till tomtgräns eller farbar väg och töms med sidlastare var 14:e dag.
Det kostar 2 404 kr per år.

Ny avgift för återvinningsstationer från 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 går ansvaret för återvinningsstationerna över till kommunen. Tidigare har detta ansvar legat hos förpackningsproducenterna som själva bekostat detta, men i och med ny nationell lagstiftning ligger detta ansvar numera på Sveriges kommuner. Kostnaden för förpackningsinsamlingen ska enligt lagstiftningen fortsatt finansieras av förpackningsproducenterna och genom Naturvårdsverket får varje kommun en schablonbaserad ersättning för detta.

Den ersättning Borlänge kommun får täcker dessvärre inte kostnaderna fullt ut och vi tillsammans med flera kommuner jobbar för att få en högre ersättning för att inte belasta hushållen.

Nuvarande ersättningsnivå innebär att vi kommer behöva ta ut en årlig avgift per hushåll enligt följande:

 

Villa (en- och tvåfamiljshus)

Lägenhet

Fritidshus

86 kr/år

60 kr/år

43 kr/år

I avgiften för återvinningsstationer ingår tömning av behållare, städning, snöröjning, sandning och övrigt underhåll av återvinningsstationerna.