Föreskrifter och plan för avfallshantering

För varje kommun ska det finnas en så kallad Renhållningsordning. Den ska innehålla en avfallsplan samt föreskrifter om hantering av avfall i kommunen.

Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen ska harmoniera med kommunens översiktsplan och ge en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma håll.

Avfallsplanen är framtagen i en process där alla kommuner i Dalarna medverkar tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna. Avfallsplanen gäller för perioden 2018 - 2022.

Avfallsplan för Borlänge Falun och Säter Pdf, 2.8 MB.
Föreskrifter hantering av avfall Pdf, 402.7 kB.