Mina sidor

Vanliga frågor och svar om återvinningsstationer och fastighetsnära insamling

Återvinningsstationer

Det beror framför allt på förordningen om producentansvar, som innebär att den som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den kan samlas in och återvinnas. För att det ska fungera i praktiken måste politikerna definiera vilka varor som ska omfattas och definiera vilka som är ansvariga för att organisera och finansiera en insamling. Det kallas alltså producentansvar och förpackningar är en varugrupp som har producentansvar. En annan anledning är att olika typer av material används till olika typer av produkter, även om grundmaterialet (till exempel plast eller glas) är detsamma. Blandas förpackningsmaterial med produkter kan den nya råvaran bli av sämre kvalitet. Man kan till exempel inte blanda glasförpackningar med vilket sorts glas som helst. Fönsterglas och dricksglas är av annan kvalitet än den som används i glasförpackningar. Om de blandas får det nya glaset sämre kvalitet.

Sådant som inte är förpackningar ska lämnas på Fågelmyra återvinningscentral. Har du långt eller svårt att ta dig dit kan du lämna det på Fågelmyra on Tour, se mer information här: Fågelmyra på turné

På återvinningsstationen (ÅVS) lämnar du endast förpackningar, tidningar och batterier. Förpackningarna kan vara av plast, papper, glas eller metall. Återvinningsstationen är till för privatpersoner och drivs av Borlänge Energi. På kommunens bemannade återvinningscentral (ÅVC) Fågelmyra lämnar du allt annat avfall.

Nej, återvinningsstationerna är inte anpassade för verksamheter. Det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna. Driver du en verksamhet eller ett företag vänder du dig till en entreprenör för att få hjälp med hämtning av din återvinning.

Förpackningsproducentorganisationerna Näringslivets Producentansvar (NPA) samt Tailor Made Responsibility (TMR) har i uppdrag att ordna och driva en mottagningsplats för verksamheters förpackningar per kommun. Innan mottagningsplatsen finns på plats i Borlänge får verksamheter lämna sina förpackningar på Fågelmyra återvinningscentral.

Återvinningsstationerna är bara till för hushållens förpackningar. Förskolor, skolor, andra verksamheter och företag vänder sig direkt till en entreprenör för att få hjälp med hämtning av sin återvinning. Verksamheter som ur ett pedagogiskt syfte vill lära ut hur källsortering och återvinning går till, får besöka våra återvinningsstationer för att lägga förpackningar på avsedd plats i våra behållare. Det gäller verksamheter som förskolor, fritidshem, behandlingshem, SFI-grupper eller liknande.

Det är Boverket (som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) som beslutar om storleken på inkasthålen. Utformning och mått är satta för att hindra att någon, med risk för skada, tar sig in i behållarna. Så här används inkasthålen när du har större förpackningar att lämna:

Nej, materialet som lämnats till återvinningsstationen är producenternas. Att ta det betraktas som stöld.

Alla typer av felanmälan kopplade till återvinningsstationer ska göras till Borlänge Energi. Vi ser i vår tur till att informationen når El-Kretsen, vilka är de som ansvarar för batteriholkarna på våra återvinningsstationer.

Vår ambition är att entreprenörerna ska tömma behållarna utifrån hur behoven ser ut på respektive station. Vi jobbar kontinuerligt med att se över tömningsfrekvensen för att undvika nedskräpning och överfulla behållare. Vi försöker undvika onödiga transporter och därför är det bra att platta till och vika ihop sina förpackningar. Då blir det plats för fler förpackningar i behållarna och tömningsbilarna behöver inte transportera luft. Här kan du se när de olika materialslagen töms på just din station: Våra återvinningsstationer

På vår hemsida finns information om hur ofta varje återvinningsstation töms och städas. Befinner du dig på en återvinningsstation så kan du skanna den QR-kod som finns uppsatt på den stora informationsskylten så kommer du direkt till vår hemsida.

Ja. I vårt uppdrag ingår att städa runt behållarna och även på intilliggande område. Har material eller felaktigt avfall dumpats utanför behållare räcker inte vanlig städning till och det kan vara svårt för städarna att få det med sig. Då måste vi beställa en extra åtgärd av entreprenör som kommer och forslar bort det. Undrar du när vi städar eller tömmer en återvinningsstation? Sök upp stationen så får du information om hur ofta varje återvinningsstation töms och städas.

Har behållaren redan tömts finns det tyvärr ingen möjlighet att få tillbaka det du tappat. Ring Borlänge Energis kundservice på 0243- 730 00 eller skicka in en skriftlig felanmälan så ska vi försöka hjälpa dig. Utanför kontorstid finns tyvärr ingen möjlighet för oss att rycka ut.

Det finns ett producentansvar på förpackningar. Det innebär att de som tillverkar eller säljer förpackade varor är skyldiga att bekosta insamling och ordna återvinning av varje förpackningsslag. Eftersom diskborsten inte är en förpackning ska den inte lämnas på återvinningsstationen utan läggas i restavfallspåsen hemma. Dricksglas är inte heller en förpackning. De är ofta av en annan glaskvalitet än glasförpackningar, blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset.

Återvinningscentral

Fågelmyra återvinningscentral har öppet vardagar 07-19 samt helger 09-15. Här ser du vilka dagar vi håller stängt: Öppettider Fågelmyra Länk till annan webbplats.

Återvinning

Att källsortera och lämna sina förpackningar till återvinning av förpackningar gynnar miljön och sparar både energi och material. När du källsorterar får förpackningarna chans att bli återvunna, istället för att gå direkt till förbränning. Det är också reglerat i lag att Sveriges invånare ska sortera ut sitt avfall och lämna till återvinning.

Kuvert, oavsett fönsterkuvert eller inte, sorteras i behållaren för tidningar.

Ja, det är en myt att det inte spelar någon roll. Varje förpackning som kommer in i återvinningssystemet bidrar till utvecklingen av återvinningssystemen, så att ännu fler förpackningar kan bli till nytt material i framtiden. Förpackningar som inte lämnas till återvinning, går istället till energiåtervinning. Genom att källsortera dina förpackningar hjälper du till att spara på jordens resurser och bidrar till ett cirkulärt samhälle. Till exempel halveras koldioxidutsläppen om du källsorterar en plastförpackning istället för att slänga den i soppåsen.

Dina sorterade förpackningar hämtas av Borlänge Energis sopbil och transporteras till en omlastningsstation för mellanlagring. Därefter transporteras förpackningarna vidare till anläggningar som återvinner materialet till nya förpackningar eller produkter.

Nej, det är en seglivad myt. När vi tömmer avfallsbehållarna får vi ersättning för rent och sorterat material. Om materialet blandas ihop tar inte återvinningsanläggningen emot det och vi måste då lämna ifrån oss det till förbränning eller deponi - vilket vi måste betala för. Dessutom måste förpackningarna lämnas till återvinning enligt lag och vår verksamhet granskas kontinuerligt av bland annat Länsstyrelsen.

Genom att återvinna aluminium och stål sparas stora mängder energi, jämfört med att framställa ny råvara. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

Alla plastförpackningar som samlas in av oss skickas till Svensk Plaståtervinnings återvinningsanläggning i Motala. I november 2023 invigde Svensk plaståtervinning sin nya anläggning Site Zero, som är världens största och mest effektiva återvinningsanläggning för cirkulär hantering av plastförpackningar från hushåll.

Hos Svensk Plaståtervinning finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna i en högteknologisk process. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av fläktar som blåser bort den lätta mjukplasten. Sedan sorteras förpackningarna med hjälp av infrarött ljus som används för att identifiera de olika plastmaterialen.

Alla plastsorter separeras från varandra för att i nästa steg återvinnas var för sig. Det är en förutsättning för att behålla materialets kvalitet och funktioner och gör det möjligt att kan återvinna plasten om och om igen. Efter sortering och separering smälts plasttyperna ned till små pellets, som används för att tillverka nya plastprodukter.

Svensk Plaståtervinning driver och leder utvecklingen inom cirkulär plaståtervinning. Läs mer om återvinningsprocessen här: Svensk Plaståtervinning - Vi ger plasten nytt liv. Länk till annan webbplats.

Ja, en använd plastförpackning som sorteras och återvinns, halverar klimatpåverkan, jämfört med om den slängs i hushållssoporna och eldas upp (förbränns). Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kilo.

Plasten i en förpackning kan återvinnas om och om igen. Det gör både att vi minskar utsläppen från förbränning och minskar behovet av fossil råvara, som behövs vid produktion av ny plast.

Återvinner vi behövs inte ny plast i samma omfattning. Ur klimatsynpunkt är det viktigt att återvinningen är cirkulär, med en effektiv och högkvalitativ sortering och separering. Då behålls materialets kvalitet och funktioner.

Ja, det är helt rätt. Du behöver inte skilja på mjuka och hårda plastförpackningar, utan kan lägga alla plastförpackningar i samma behållare, eftersom de hanteras på samma anläggning. Vi sparar därmed transporter och materialåtervinningen ökar.

Nej, lämna förpackningarna löst i behållaren. Det underlättar sorteringen i senare led av processen. Om plastförpackningarna ligger inuti en påse finns en risk att de inte kan sorteras på rätt sätt och därmed inte heller kan materialåtervinnas.

Det är inget som du som konsument behöver hålla reda på. Utvecklingen av vilka plaster som går att återvinna går ständigt framåt. Det enda du behöver komma ihåg är att lämna alla dina plastförpackningar till återvinning. Svensk Plaståtervinning jobbar aktivt för att fler förpackningar ska kunna materialåtervinnas och i november 2023 invigdes deras senaste anläggning Site Zero som kan återvinna flera nya plasttyper jämfört med tidigare.

Ofta är det angivet på förpackningen hur den ska sorteras, titta gärna i första hand om det finns en symbol eller en utskriven sorteringsangivning. Finns inte det kan du testa följande knep: Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som en metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning.

De transporteras till pappersbruk för återvinning. Pappersfibern kan återvinnas minst sju gånger innan den är utsliten. Efter det tas pappersavfallet tillvara som energi genom förbränning.

Många färskvaruförpackningar består av kartong med en plasthinna på insidan och ibland en plastkork längst upp. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning, medan den löstagbara plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna. I allmänhet gäller samma sak för alla förpackningar som består av flera sammansatta material. De ska sorteras efter det materialet det är mest av i förpackningen.

Nej, det är en myt. Allt glas som sorteras på återvinningsstationer eller i miljörum hålls separerade från varandra. Det kan se ut som att glaset blandas vid tömning, men bilen som det töms i har två fack på flaket. Färgat och ofärgat glas hålls separerat i hela processen.

Nej, det är en myt. Du behöver inte diska ur förpackningen, det räcker att den är tömd på sitt innehåll. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

Producentansvaret för returpapper (tidningar, kataloger, reklamblad med mera) upphörde 1 januari 2022 och insamlingen blev ett kommunalt ansvar. Det innebär att det inte längre är producenterna som är ansvariga för att samla in och återvinna tidningarna som sätts på marknaden. Det är istället respektive kommuns ansvar.

Alla förpackningar transporteras till återvinningsanläggningar som materialåtervinner så mycket som möjligt av det insamlade materialet. Det som inte går att materialåtervinna går till energiåtervinning som ersättning för fossil råvara i industrin.

Det finns flera anledningar. Till att börja med är det ett stort problem att mer än hälften av plastförpackningarna slängs i vanliga hushållssoporna. Där får de aldrig chansen att återvinnas. Därför är det viktigt att hushållen i högre grad än idag källsorterar sina plastförpackningar.

Det är ännu inte möjligt att återvinna alla olika typer av plastförpackningar, vilket delvis beror på att många har en komplex sammansättning, ofta med flera olika material för att skydda till exempel livsmedel. Men utvecklingen går snabbt och nu kan Svensk Plaståtervinning sortera och återvinna i stort sett alla plastsorter på den svenska marknaden. Så sortera alla dina plastförpackningar för att en dag kan allt återvinnas.

Svensk Plaståtervinning och branschen har satt upp delmålet att under 2025 återvinna 55 procent av alla plastförpackningar som kommer in i deras system. Det kallas Plastsprånget. Under 2020 var siffran 15,4 procent. Det kommer att hända mycket under de närmaste åren!

Alla förpackningar är ännu inte tillverkade på ett sådant sätt att de går att materialåtervinna. Producentorganisationerna jobbar ständigt för att öka andelen återvinningsbara förpackningar tillsammans med sina anslutna producenter. Som konsument behöver du inte tänka på vad som går att återvinna idag, utvecklingen går snabbt framåt. Det enda du behöver göra är att lämna förpackningarna till återvinning.

Material som inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning.

Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling, FNI, innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av Borlänge Energi som transporterar förpackningarna vidare för återvinning. FNI är ett komplement till återvinningsstationer och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem. I takt med att den fastighetsnära insamlingen kommer på plats kommer återvinningsstationerna avvecklas.

Återvinningen ökar när återvinningen är närmare invånarna. Statistik visar att mängden insamlade förpackningar är högre vid fastighetsnära insamling än vid insamling vid återvinningsstation. Det blir lättare att göra rätt, helt enkelt!

Enligt Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska samtliga hushåll ha tillgång till insamling av förpackningar fastighetsnära senast den 1 januari 2027.

För att vi ska nå regeringens uppsatta återvinningsmål, behöver fler hushåll sortera ut mer av sina förpackningar. Fastighetsnära insamling ger bättre tillgänglighet och ökar servicegraden. Sammanfattningsvis blir det enklare att lämna sina förpackningar till återvinning när man har insamlingen fastighetsnära.

Kommunen blir insamlingsansvarig från och med 2024 och insamlingen kommer då utföras av Borlänge Energi. Det blir kommunen som får ersättning från producenterna enligt föreskrifter från Naturvårdsverket. Den ersättning Borlänge kommun får täcker inte kostnaderna fullt ut och vi tillsammans med flera kommuner jobbar för att få en högre ersättning. Nuvarande ersättningsnivå innebär att vi kommer behöva ta ut en avgift á 125 kr/år (inkl. moms) per lägenhet i flerfamiljshus som erbjuder fullständig sortering enligt standardabonnemang (förpackningar av papper, plast, metall och färgat/ofärgat glas). Framledes ska kostnaden för förpackningsinsamlingen täckas helt av förpackningsproducenterna. Fastighetsnära insamling kan kräva ombyggnation av ytor och miljörum för att skapa plats för samtliga förpackningsfraktioner. Dessa kostnader står fastighetsägaren/Bostadsrättsföreningen själva för

Från och med 1 januari 2024 tar Borlänge Energi över insamlingsansvaret. Detta innebär att flerfamiljshus som tidigare haft abonnemang hos någon annan entreprenör automatiskt får Borlänge Energi som insamlare för såväl mat- och restavfall som förpackningsavfall. Borlänge Energi kommer att skicka ut ett brev till de hushåll som berörs av denna förändring.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bör ta kontakt med Borlänge Energis avfallsavdelning för att få tydligare information om vad förordningen innebär för er från och med 2024.

Om ni har en fungerande lösning i ert miljörum idag så är det att föredra att ha kvar tidningsbehållaren. Om den tas bort, tänk då på att hänvisa de boende och ge dem information om hur de ska återvinna sina tidningar framöver. Tidningar kan samlas in på närliggande återvinningsstation. Tidningar ska inte läggas i behållaren för pappersförpackningar då de förstör materialkvaliteten på pappersförpackningar. Det kan i sin tur innebära att ni får nedslag på den fraktionen av Borlänge Energi.

Återvinningsstationerna kommer avvecklas successivt i takt med att den fastighetsnära insamlingen byggs ut hos samtliga hushåll. Det innebär att ni behöver se till att det finns möjlighet till full sortering av förpackningar för era hyresgäster. I dagsläget kan du hänvisa till en ÅVS, men du som fastighetsägare eller BRF måste se till att ordna fastighetsnära insamling av förpackningar innan återvinningsstationen försvinner.

Det finns inga krav på att tidningar ska samlas in fastighetsnära, kravet på fastighetsnära insamling gäller förpackningar av plast, papper, metall och glas. Däremot kan det underlätta för hyresgästerna att erbjuda insamling av tidningar i miljörummet. Tidningar samlas även in på återvinningsstationerna. Observera att återvinningsstationerna kommer avvecklas i takt med utbyggnad av FNI.

Ja, Borlänge Energi tömmer och transporterar bort avfallet i kärlen.

Plast- och pappersförpackningar töms var 14e dag och metall- och glasförpackningar töms en gång per månad enligt standardabonnemang. Abonnemang utanför standardabonnemang, se avfallstaxa.

Det är upp till fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen att avgöra när FNI ska införas i ett flerbostadshus. Hör av dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. De kan sedan ta kontakt med Borlänge Energi som hämtar hushållens förpackningar.

Ta kontakt med Borlänge Energi för att få hjälp att räkna ut hur många kärl som behövs.

Ta kontakt med Borlänge Energi för att få hjälp att komma igång med fastighetsnära insamling.

Flerfamiljshus

Fastighetsnära insamling kan kräva ombyggnation av ytor och miljörum för att skapa plats för samtliga förpackningsfraktioner. Dessa kostnader står fastighetsägaren/Bostadsrättsföreningen själva för.

Kostnaden för själva insamlingen ska finansieras av förpackningsproducenterna och genom Naturvårdsverket får varje kommun en schablonbaserad ersättning för detta. Den ersättning Borlänge kommun får täcker inte kostnaderna fullt ut och vi tillsammans med flera kommuner jobbar för att få en högre ersättning för att inte belasta hushållen.

Nuvarande ersättningsnivå innebär att vi kommer behöva ta ut en avgift á 125 kr/år (inkl. moms) per lägenhet i flerfamiljshus som erbjuder fullständig sortering enligt standardabonnemang (förpackningar av papper, plast, metall och färgat/ofärgat glas).

För kostnader för FNI utan standardabonnemang, se avfallstaxa. Framledes ska kostnaden för förpackningsinsamlingen täckas helt av förpackningsproducenterna.

Villa eller fritidshus

I Borlänge har vi ännu inte infört fastighetsnära insamling hos villor och fritidshus. FNI kommer att införas senast den 31 december 2026.

Fastighetsnära insamling kan kräva ombyggnation av ytor och miljörum för att skapa plats för samtliga förpackningsfraktioner. Dessa kostnader står fastighetsägaren/Bostadsrättsföreningen själva för. Kostnaden för själva insamlingen ska finansieras av förpackningsproducenterna och genom Naturvårdsverket får varje kommun en schablonbaserad ersättning för detta. Den ersättning Borlänge kommun får täcker inte kostnaderna fullt ut och vi tillsammans med flera kommuner jobbar för att få en högre ersättning för att inte belasta hushållen. Nuvarande ersättningsnivå innebär att vi kommer behöva ta ut en avgift á 125 kr/år (inkl. moms) per lägenhet i flerfamiljshus som erbjuder fullständig sortering enligt standardabonnemang (förpackningar av papper, plast, metall och färgat/ofärgat glas). Framledes ska kostnaden för förpackningsinsamlingen täckas helt av förpackningsproducenterna.